Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva delegácie z Bieloruskej štátnej univerzity

Dňa 27. októbra 2017 privítala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. delegáciu z Bieloruskej štátnej univerzity v zložení:

  • Leonid Gaydukevich, head of the Department of International Tourism of the Faculty of International Relations
  • Ludmila Khuklyndzina, head of the Department for Academic Affairs
  • Dzmitry Rashetnikau, Deputy Dean of the Faculty of International Relations
  • Liudmila Fakeyeva, Associate Professor of the Department of International Tourism of the Faculty of International Relations

Na stretnutí boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce medzi UMB a Bieloruskou štátnou univerzitou. Za Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na stretnutí zúčastnili aj zástupcovia Ekonomickej fakulty UMB, prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF UMB doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. a prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici