Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň študentstva na UMB

Pätnásty november bol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici venovaný študentstvu. Rektor spoločne s prorektorkou pre pedagogickú činnosť prijal výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt našej univerzity, aby si spoločne pripomenuli a oslávili Medzinárodný deň študentstva nielen pohľadom do histórie, ale predovšetkým obohacujúcou diskusiou na rôzne aktuálne témy. Študenti sa počas stretnutia s rektorom podelili o svoje skúsenosti a prezentovali aktivity, ktorým okrem svojich študijných povinností venujú čas a predstavili svoje plány do budúcnosti. Rektor univerzity si so záujmom vypočul aj ich nápadité návrhy a podnety, ktoré môžu našu univerzitu viac zviditeľniť a vytvoriť o nej kompaktnejší obraz nielen pre súčasných študentov, ale aj potenciálnych uchádzačov a širšiu verejnosť. Po tomto stretnutí rektor na pôde univerzity za prítomnosti prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, prodekanky a prodekanov fakúlt UMB a riaditeľa jazykovej školy IC-Centre privítal takmer šesťdesiat zahraničných študentov tzv. nultého ročníka, ktorí sa pripravujú na riadne štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zahraniční študenti mali príležitosť dozvedieť sa viac o univerzite, a to priamo od vedenia univerzity a vedení fakúlt v bohatej diskusii zameranej najmä na ponuku študijných programov na UMB.  


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici