Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Udelenie čestného titulu "profesor emeritus"

Dňa 5. decembra 2017 zasadala v priestoroch Rektorátu UMB Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou programu zasadnutia bolo udelenie čestného titulu „profesor emeritus Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici" Dr. h. c. prof. Piotrovi Jerzy Kuncemu a Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc. za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Páni si prevzali čestný titul z rúk rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý im zároveň zaželal veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Po slávnostnom akte pokračovalo zasadnutie podľa odhlasovaného programu.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici