Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklus

V akademickom roku 2015/2016 bol realizovaný ďalší cyklus kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Pri výučbe už tretí rok spolupracovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jazyková škola IC-Centre z Banskej Bystrice. Výsledkom partnerstva týchto inštitúcií sa stali kvalitne pripravené a realizované kurzy, ktoré prebiehali denne v rámci intenzívnej výučby.


V piatok 17. 6. 2016 si frekventantky a frekventanti prevzali z rúk dekana FF UMB prof. PaedDr. Karola Görnera, PhD., riaditeľa jazykovej školy Mgr. Jána Grénera a koordinátorky výučby na FF UMB, ako aj odbornej garantky kurzov Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., certifikáty o absolvovaní kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na úrovni B2.

Dosiahnuté výsledky boli rôzne, ale o dobrej úrovni absolventiek a absolventov presvedčili aj prejavy osôb zastupujúcich jednotlivé skupiny (celkovo 6 skupín spolu s viac ako 60 študentkami a študentmi).
Práve skončené kurzy opäť potvrdili, že výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka má v Banskej Bystrici a konkrétne na Univerzite Mateja Bela svoje miesto a opodstatnenie.


Všetkým vyučujúcim patrí uznanie za ich zanietenú a kvalitnú prácu, zároveň náleží vďaka vedeniu univerzity, fakulty a zúčastnených katedier (Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB), ako aj jazykovej škole IC-Centre.
Či už berieme výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka ako prácu, alebo ako poslanie, je dôležité, že túto činnosť robíme profesionálne a kvalitne. Za všetkým stojí odborne pripravený a skúsený tím ľudí. Každá činnosť – od organizačnej zložky až po výučbovú – má svoje pevné miesto bez hierarchizovania a všetky spoločne tvoria pozitívne hodnotený „produkt". Výsledok celej práce nie je možné kvantifikovať či hodnotiť ohraničene v rámci jedného cyklu; efekty sa ukazujú postupne.


Ešte raz srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom jazykových kurzov. Ďakujeme zúčastneným za ich prínos a za vloženú energiu.


Lujza Urbancová

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici