Predstavme si eMERGE

Lídri Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a šiestich ďalších vysokoškolských inštitúcií podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej vyjadrili ambíciu vytvoriť jedinečnú alianciu európskych univerzít zameranú na vzdelávanie, mobilitu a výskum.

 

Európska komisia otvorila 7. novembra 2019 druhé kolo výzvy Iniciatíva európskych univerzít (EUI) v rámci programu ERASMUS+ zameranej na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho vysokého školstva zavedením inovatívneho prístupu citlivého k aktuálnym spoločenským výzvam. Vďaka nemu budú môcť vysokoškolskí študenti, akademickí pracovníci a externí partneri univerzít spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch pri hľadaní odpovedí na otázky, ktorým v súčasnosti čelí Európa. Iniciatíva EUI je vlajkovou loďou ambícií Európskej únie v oblasti budovania spoločného Európskeho vzdelávacieho priestoru. V rámci tohto kola výzvy 24 nových aliancií získa financovanie na rozvoj spoločných študijných programov a ďalších aktivít.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v tomto kontexte spája so šiestimi ďalšími vysokoškolskými inštitúciami pod značkou eMERGE.

 

Členské inštitúcie eMERGE

 

 

Našich sedem univerzít má spolu vyše 105 000 študentov. Hoci máme rôznu inštitucionálnu kultúru, hovoríme rozličnými jazykmi a ponúkame rôznorodé vzdelávacie programy, naším cieľom je vybudovať novú spoločnú dlhodobú stratégiu tvorenú zdola nahor so zapojením všetkých členov akademických obcí. Táto stratégia bude prínosná vo všetkých oblastiach našej činnosti, od vzdelávania po výskum a inovácie, a napomôže vznik nových foriem študentskej a zamestnaneckej mobility. Zámerom je vytvoriť systémové zmeny v našej spolupráci, ktoré budú prospešné pre naše komunity i našich strategických partnerov.

Ciele Iniciatívy európskych univerzít

Cieľom EUI je revitalizovať európsky univerzitný systém, znásobiť mobilitné príležitosti pre študentov a zamestnancov, zvýšiť kvalitu, výkon a atraktívnosť systému vysokokého školstva vďaka bezprecedentnému posilneniu cezhraničnej a medziodborovej spolupráce. Viac informácií o strategických cieľoch môžete nájsť tu.