Zásady uverejňovania príspevkov

Zásady uverejňovania príspevkov

Spracované pre potreby prispievateľov na základe rozhodnutia redakčnej rady Spravodajcu UMB Universitas Matthiae Belii.

 

 1. Technické parametre príspevkov: Textové príspevky zasielajte ako dokument programu Microsoft Word, typ písma Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie 1,5. Tabuľkové prílohy možno zasielať aj ako dokument programu Microsoft Excel.
 2. Rozsah príspevkov: V príspevkoch je potrebné uviesť perex v rozsahu max. 500 znakov vrátane medzier, ktorý slúži ako úvod článku. Samotný príspevok by mal obsahovať max. 1800 znakov vrátane medzier. Rozsah je možné prekročiť v prípade významnej udalosti – výročia, mimoriadnych udalostí v živote fakulty, pracoviska. Prekročenie rozsahu je potrebné vždy konzultovať s redakciou Spravodajcu. Rozsiahle hodnotiace a štatistické správy pracovísk redakcia nebude uverejňovať. 
 3. Zasielanie príspevkov a príloh: Príspevky a fotografie (grafické prílohy) je možné zasielať priebežne elektronickou poštou, prípadne na CD nosiči na adresu redakcie vždy s uverejnením autora príspevku (meno, priezvisko, študent/zamestnanec, fakulta/pracovisko). Fotografie v najvyššej kvalite je potrebné zasielať ako samostatné prílohy napr. vo formáte raw, tiff, jpg, bmp, png a pod. (nie ako súčasť textového príspevku v MS Word). Je lepšie, ak prispievateľ zašle viac fotografií, z ktorých redakčná rada a externý grafik vyberú k príspevku max. 2 – 5 záberov v najlepšej kvalite (podľa rozsahu príspevku). V prípade, že poskytnuté fotografie nebudú kvalitné, edakčná rada si vyhradzuje právo ich neuverejniť.
 4. Uverejnenie príspevkov: Redakčná rada posúdi všetky zaslané príspevky a zaradí ich do príslušných rubrík. V prípade, že poskytnuté príspevky budú do redakcie zaslané po termíne uzávierky alebo ich už nebude možné zaradiť do aktuálneho čísla pre nedostatok miesta, redakčná rada si vyhradzuje právo posunúť ich uverejnenie do nasledujúceho čísla. Redakčná rada si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných príspevkov. Redakčná rada neuverejní príspevky, ktoré sú nejakým spôsobom nevhodné a ktoré morálne, etnicky alebo inak porušujú základné spoločenské normy.
 5. Periodicita vydávania: Spravodajca UMB Universitas Matthiae Belii vychádza ako trojmesačník. 
 6. Uzávierka príspevkov: Vždy uverejnená vo výzve na zasielanie príspevkov.
 7. Adresa redakcie:
  Redakcia Spravodajcu UMB
  Rektorát UMB
  Národná 12
  974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 1175
  E-mail: spravodajca@umb.sk