Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vydavateľstvo Belianum

Vydavateľstvo Belianum
Tajovského 51,
974 00 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 52 15
www.publikacie.umb.sk 

GPS: 48.741085,19.121232

 

Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

(Belianum. Matej Bel University Press)

Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bolo zriadené dňa 29. 4. 2013, ako celouniverzitné pracovisko organizačne začlenené do rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Poslaním vydavateľstva je prispievať k zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej, umeleckej a pedagogickej práce tvorivých zamestnancov UMB a jej študentov finalizáciou a distribúciou výsledkov ich vedecko-výskumnej, umeleckej, pedagogickej a inej tvorivej činnosti. Jeho poslaním je aj podieľať sa na zlepšovaní informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb, ktoré UMB v oblasti vedy, výskumu, umení a možností štúdia poskytuje na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Cieľom vydavateľstva je poskytovanie edičných a vydavateľských služieb tvorivým  zamestnancom a študentom UMB, v oblasti publikovania výsledkov ich vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, nimi vytvorených vysokoškolských učebníc a študijných textov, neperiodických a periodických vedeckých a umeleckých publikácií, ako aj publikácií orientovaných na popularizáciu vedy, výskumu a umenia.

Ďalej je to publikovanie originálnych a prekladových diel aj tých domácich a zahraničných autorov, ktorí nie sú zamestnancami UMB, ako aj informačných, propagačných a reklamných materiálov týkajúcich sa pôsobenia UMB ako vedecko-výskumnej a vzdelávacej inštitúcie.

Predmetom činnosti vydavateľstva je edičná, vydavateľská, výrobná, propagačná, reklamná, distribučná a obchodná činnosť periodickej a neperiodickej vedeckej, odbornej, náučnej a umeleckej literatúry, vedeckých a umeleckých zborníkov, príručiek, učebníc, príležitostných a iných tlačív.

Vydavateľstvo  publikuje :

  • výsledky vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti pedagogických, vedeckých a ostatných tvorivých zamestnancov UMB ako aj študentov UMB,
  • vysokoškolské učebnice a študijné texty,
  • neperiodické a periodické, vedecké, odborné a umelecké publikácie,
  • publikácie orientované na popularizáciu vedy, výskumu a umenia,
  • príležitostné a iné tlačivá,
  • informačné, propagačné a reklamné materiály UMB.

Vydavateľstvo vydané publikácie zároveň propaguje a realizuje predaj prostredníctvom kamennej predajne na Tajovského 51, 974 01 v Banskej Bystrici a tiež prostredníctvom vlastného e-shopu – https://publikacie.umb.sk/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici