Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP)

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP)

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP)
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 446 62 24
http://www.ucmp.umb.sk/


GPS: 48.73963,19.13805

   

 

 
   

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty (UCMP) má za cieľ zvyšovanie účasti tvorivých zamestnancov UMB v medzinárodných výskumných projektoch. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom budovania projektovej kultúry, poskytovaním služieb budovaním vedomostí a zručností tvorivých pracovníkov.

Budovanie projektovej kultúry:

Na našej univerzite považujeme za prioritnú úlohu podporovať tvorivých pracovníkov - osobnosti, ktoré dokážu integrovať vedu a výskum na UMB do európskeho a svetového výskumného priestoru. Našim cieľom je podporiť aktivity takýchto osobností, ktoré smerujú k zvýšenej účasti v medzinárodných výskumných projektoch, predovšetkým v rámcových programoch EÚ. UCMP vytvára prostredie, v ktorom máme motivačné a iné nástroje, ktoré slúžia na podporu a odmenu aktívnych tvorivých pracovníkov (administratívnych, pedagogických, aj výskumných). 

Poskytovanie služieb riešiteľom: 

UCMP poskytuje komplexný servis v oblasti prípravy a implementácie medzinárodných projektov. Jedná sa predovšetkým o projekty v schémach H2020, Horizont Európa, INTERREG, EACEA, COST, kde má UMB rolu partnera, alebo koordinátora. Vedenie ďalších typov zahraničných projektov z iných schém závisí od kapacity UCMP a dohody s riešiteľmi projektov, aj ich fakultou. 

Budovanie vedomostí a zručností: 

UCMP vytvára podmienky na budovanie vedomostí a zručností tvorivých pracovníkov, aby sa zlepšila kvalita aj kvantita podávaných projektových žiadostí na medzinárodné výskumné projekty. Organizujeme info dni, tréningy a školenia, pomáhame pri tvorbe konzorcií, ako i hľadaní partnerstiev, informujeme o výzvach a príležitostiach.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici