Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzita tretieho veku UMB

Univerzita tretieho veku UMB

Štúdium na Univerzite tretieho veku (ďalej len „UTV"), je organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Jeho úlohou je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života.

Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Semester je spravidla rozdelený do siedmich sústredení formou prednášok a konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzii, ak učebný plán neurčí inak. Začína imatrikuláciou študentov na začiatku štúdia a končí po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou, slávnostným odovzdávaním osvedčení. Študentovi, ktorý v určených termínoch neurobí záverečnú skúšku, osvedčenie sa nevydá.

Akademický rok UTV sa začína v septembri bežného roka, zápisom na štúdium. Záujemcovia o štúdium na UTV sú povinní na začiatku akademického roka zalatiť zápisné. Uhradené zápisné za príslušný akademický rok, alebo jeho časť, sa nevracia študentom UTV, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nepokračujú v štúdiu.

Pre študujúcich, ktorí sa chcú po úspešnom ukončení tretieho roku štúdia v danom študijnom odbore ďalej vzdelávať, UTV ponúka nadstavbové alebo rozšírené štúdium, za obvyklých podmienok.

Podmienkou prijatia na štúdium je minimálne úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o výnimku.

Prijímacie skúšky sa nekonajú.


Záujemca o túto formu štúdia, sa prihlási písomnou formou a to vyplnením tlačiva „PRIHLÁŠKA na záujmové vzdelávanie Univerzity tretieho veku v akademickom roku 2019 – 2020". Na znak súhlasu s danými podmienkami, vlastnoručne toto podpíše a zaplatením zápisného, stáva sa študentom UTV UMB za podmienok uvedených v SMERNICI č. 4/2016 o ďalšom vzdelávaní na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie o jednotlivých možnostiach štúdia na akademický rok 2019/2020 nájdete:

Univerzita tretieho veku Banská Bystrica

Univerzita tretieho veku Poprad

Univerzita tretieho veku Martin

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici