Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Referát CO BOZP a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Školenie novoprijatých zamestnancov z predpisov PO a BOZP sa koná každý štvrtok od 08.00 hod v budove Rektorátu UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

Je potrebný telefonický kontakt.

Ing. Ján Halajreferent PO a BOZP

Telefón 048/446 1168   +421918802103E-mailjan.halaj@umb.skPracoviskoRektorát / Referát obrany, PO a BP

Peter Šuchreferent civilnej obrany

Telefón 048/446 1127E-mailpeter.such@umb.skPracoviskoRektorát / Referát obrany, PO a BP

CIVILNÁ OCHRANA

 1. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
 2. CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE
  • Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?
  • Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov CO
  • Individuálna ochrana obyvateľstva
  • Kolektívna ochrana obyvateľstva evakuáciou
  • Kolektívna ochrana obyvateľstva ukrytím
 3. ČINNOSŤ REFERÁTU


AKÉ MIMORIADNE UDALOSTI NÁS MÔŽU POSTIHNÚŤ?

 1. ŽIVELNÉ POHROMY
  • Povodne, záplvy, prietrže mračien a krupobitia
  • Snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy
  • Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice
 2. HAVÁRIE
  • Výbuchy o požiare
  • Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a pod.
  • Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariodení a diaľkovodov
 3. KATASTROFY
  • Veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok
  • Havárie jadrových zariadení
  • Rozrušenie vodohospodárskych diel


ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA PO VYHLÁSENÍ VAROVNÝCH SIGNÁLOV CO
ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
 


VAROVNÉ SIGNÁLY
Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi (sieťou sirén).

Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia jej následkov:

- riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" - 6-minutový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody:


 Varovný signál "KONIEC OHROZENIA" -2 .minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo pri ukončení pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti:


 Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne doplňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 Preskúšanie prevádzkyschopnosti siete sirén sa vykonáva 2 -minútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

INDIVIDUÁLNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA

PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY


AKO POUŽIŤ OCHRANNÚ MASKU 

 

KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA EVAKUÁCIOU

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

EVAKUÁClA sa plánuje a zabezpečuje

a. krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 
b. dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.


EVAKUAČNÁ BATOŽINA -hmotnosť evokuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVTEĽSTVA UKRYTÍM
Ukrytie je ochrana osôb pred možnými následkami mimoriadnych udalostí, ktoré sa zabezpečuje v ochranných stavbách:


Úkrytová batožina 
-hmotnosť 1O až l5 kg a mala by obsahovať:


Do úkrytu je zakázané brať: