Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Referát pre rozvoj a informatizáciu na UMB

Kontakty na referáty pre rozvoj a informatizáciu UMB

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV

 

Ekonomická fakulta UMB

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.docent

Telefón 048/446 2319E-mailjan.sebo@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

Filozofická fakulta UMB

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent

Telefón 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Fakulta prírodných vied UMB

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 7126, 7434   +421917200019E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Pedagogická fakulta UMB

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 4230, 4617E-maildenisa.sukolova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra andragogiky PDF

Právnická fakulta UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici