Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výtvarná súťaž – "ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI"

  Informačné centrum Europe Direct UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje výtvarnú súťaž určenú žiakom I.II. stupňa základných škôl v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

  Témou výtvarnej súťaže je motto Európskej únie: „Zjednotení v rozmanitosti“.

  Poslanie a ciele súťaže:

  Zapojiť žiakov do tvorivej činnosti, podporiť ich kreativitu a podnietiť ich záujem o Európsku úniu. Úlohou súťažiacich bude prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť ich pohľad na rozmanitosť európskej kultúry.

  Podmienky účasti:

  Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a základné umelecké školy v Banskej Bystrici v kategóriách:

  • 1. kategória – žiaci I. stupňa
  • 2. kategória – žiaci II. stupňa

  Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže maximálne s tromi výtvarnými prácami, ktoré zodpovedná osoba/pedagóg odošle odfotené v kvalitnom rozlíšení (nerozmazané) na e-mail do 17. 6. 2024.

  Každá súťažná práca musí mať nasledovné údaje:

  • meno autora (bez priezviska)
  • ročník alebo kategóriu
  • názov výtvarnej práce
  • názov a adresa školy
  • kontakt: e-mail pedagóga, prípadne mobil

  Priebeh a hodnotenie súťaže: 

  Do súťaže budú zaradené všetky súťažné práce doručené do 17. júna 2024 na e-mail vyhlasovateľa súťaže: ed.umb.bb@umb.sk. Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor a stanoví poradie víťazov v jednotlivých kategóriách. Súťažiaci umiestnení na prvom, druhom a treťom mieste získajú diplomy a vecné ceny, ktoré budú autorom/autorkám víťazných prác odovzdané osobne, prípadne zaslané poštou na danú školu. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny.

  Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. O výsledkoch súťaže budú víťazi informovaní prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov školy a súčasne budú výsledky súťaže zverejnené na webe organizátorov: www.ed.bb.umb.sk a na sociálnych sieťach organizátorov /FB, Instagram/ a to v termíne do 19. 6. 2024. Organizátor sa zaväzuje odovzdať ceny víťazom výtvarných prác najneskôr do konca júna 2024.

  Hodnotenie:

  Doručené výtvarné práce/diela bude hodnotiť odborná porota, ktorá na základe kritérií kvality, inovatívnosti, kreativity a spôsobu spracovania témy rozhodne o víťazoch na 1., 2. a 3. mieste v každej kategórii.
  Víťazné práce budú použité ako grafický vizuál letáku pre ďalší ročník výtvarnej súťaže, prípadne grafický návrh pohľadníc pre podujatia informačného centra EUROPE DIRECT UMB.


  Záverečné ustanovenia:

  1. V prípade neplnoletých osôb prosíme školy zapojené do výtvarnej súťaže zabezpečiť Súhlasy obidvoch zákonných zástupcov so spracovaním osobných údajov uvedených v súvislosti s výtvarnou prácou a zverejnením výtvarných prác ich detí na webovej stránke ED UMB a UK UMB v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Súhlas so spracovaním osobných údajov autora a zverejnenia práce potvrdí zákonný zástupca autora svojim podpisom.

  2. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že nebude zverejňovať osobné údaje súťažiacich na webe ani na sociálnych sieťach centra EUROPE DIRECT UMB v Banskej Bystrici.

  3. Na ceny z tejto súťaže nie je právny nárok.

  4. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže podľa potreby zmeniť alebo upraviť.

  5. Tento štatút nadobúda účinnosť 24. 5. 2024.

  Každý účastník v tejto súťaži automaticky súhlasí s podmienkami súťaže a dáva súhlas organizátorovi na bezplatné využitie súťažných výtvarných diel pre potreby realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia.

  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

    

  V Banskej Bystrici, dňa 24. 5. 2024

   

  Výtvarná súťaž – "ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI"