Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


NextGenerationEU: Plán obnovy pre Európu

Pod názvom NextGenerationEU sa skrýva nástroj obnovy v celkovej výške 750 miliárd Eur a jeho cieľom je prioritne pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Tento balík predstavuje najväčšiu finančnú pomoc, aká kedy bola v Európskej únii financovaná.

Tento mechanizmus bude flexibilný, čo znamená schopnosť reakcie na nepredvídateľné skutočnosti a tak lepšie zvládanie potenciálnych budúcich kríz, či problémov.

Európa bude po pandémii ochorenia COVID-19 vďaka NextGenEU zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné, ako aj budúce výzvy.

Financie balíka NextGenEU sa budú prerozdeľovať do viacerých sektorov, pričom viac ako 50% z nich pôjde na modernizáciu.

Sektory:

  • výskum a inovácie – najmä prostredníctvom programu Horizont Európa
  • klimatická a digitálna transformácia – program Digitálna Európa a Fond na spravodlivú transformáciu
  • pripravenosť, obnova a odolnosť – Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (hlavný pilier balíka NextGenEU, ktorého hlavným cieľom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia), program RescEU a zdravotnícky program EU4Health
  • modernizácia tradičných politík – politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika
  • boj proti zmene klímy (vyčlenených až 30% financií EÚ - najväčší podiel prostriedkov doteraz)
  •   biodiverzita a rodová rovnosť

V rámci komplexného balíka Plánu obnovy pre Európu boli členské štáty povinné predložiť Európskej komisii vlastné národné Plány obnovy a odolnosti do 30.4.2021, ktoré následne prechádzali hodnotiacim a schvaľovacím procesom.

Komplexné informácie ku NextGenerationEU nájdete na https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk

Zaujímavé infografiky tu: https://www.consilium.europa.eu/sk/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/?fbclid=IwAR3gjO2-fIGWoY39BAjWE-Auknoi8IKQlu2okfbJ0MqqMy6j6iQQU9ue8s0

 

 

Link na obrázok: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/next_gen_eu_logo_210611_360_2403.jpg


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici