Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NEZAMESTNANOSTI

  25. február

  Miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri 2022 bola na úrovni 6,6 % . Medziročne  klesla z úrovne 7% , na ktorej bola v decembri 2021. V rámci celej Európskej únie (EÚ) bola vo výške 6,1 %. Medziročne sa  znížila z úrovne 6,4 %, na ktorej bola v decembri 2021, ako uvádza štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

  Krajiny EÚ sú primárne zodpovedné za politiku zamestnanosti a sociálnu politiku. Európska únia dopĺňa a koordinuje ich opatrenia a podporuje výmenu najlepších postupov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala EÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých svojich politík a činností zohľadňovať cieľ vysokej úrovne zamestnanosti.

  ,,...Áno, tento boj nikdy neskončí, lebo o prácu môže prísť ktokoľvek a kedykoľvek...´´  (poslanec NR SR, 2022)

  V roku 1997 krajiny EÚ stanovili súbor spoločných cieľov a cieľov politiky zamestnanosti na boj proti nezamestnanosti pracovných miest v EÚ. Táto politika je známa aj ako Európska stratégia zamestnanosti (ESZ).

  Hlavným nástrojom Európy na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí žijú v EÚ: zamestnancov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú prácu je Európsky sociálny fond. Nová verzia fondu, známa ako Európsky sociálny fond plus (ESF +) s rozpočtom 88 miliárd eur. Sústreďuje sa na viacero strategických cieľov, akými sú:

  • vzdelávanie
  • odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie
  • zlepšenie prístupu ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých 
  • sociálne zabezpečenie
  • boj proti chudobe

  Cieľom programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je pomôcť pri modernizovaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, zlepšiť prístup sociálnych podnikov alebo zraniteľných osôb k financovaniu a podporovať mobilitu pracovnej sily prostredníctvom siete EURES. Európska sieť pracovných miest uľahčuje občanom Európskej únie mobilitu poskytovaním informácií zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie a takisto obsahuje databázu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v celej Európe.

   Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby sa venovali dobrovoľníckej činnosti a pracovali na projektoch týkajúcich sa solidarity v celej Európe. Iniciatíva Tvoje prvé pracovné miesto EURES pomáha mladým ľuďom vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú záujem získať odborné skúsenosti v zahraničí, nájsť pracovnú stáž, stáž alebo učňovskú prípravu.

  Podporou vysokej úrovne zamestnanosti sa EÚ zapája do boja proti nezamestnanosti už viac než 70 rokov. S nástupom hospodárskej a finančnej krízy v roku 2008, zvýšením miery nezamestnanosti v celej EÚ sa táto téma stala jednou z hlavných tém európskej agendy. Európska komisia vo svojej stratégii Europe 2020 stanovila cieľ zamestnať do r. 2020 až 75 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov.

  Od roku 2014 sa vyvíja úsilie v mnohých oblastiach vrátane pomoci mladým ľuďom pri vstupe na trh práce, boja proti nezamestnanosti, zlepšovania zručností a uľahčenia mobility. V budúcnosti by aktualizovaná alebo nová legislatíva týkajúca sa zamestnanosti mohla zmodernizovať prácu. Práca tak bude pomáhať adaptácii sa digitálnemu svetu, podporí udržateľný prechod z nezamestnanosti do zamestnania alebo medzi zamestnaniami, zvýši mobilitu pracovnej sily a vytvorí užšiu koordináciu medzi hospodárskymi a sociálnymi politikami.

  V nasledujúcom grafe Európska komisia zobrazuje úpravu miery nezamestnanosti v Európskej únia a Európskej aliancii v období január 2008 – december 2022. 

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics

  Zdroj: Eurostat

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NEZAMESTNANOSTI

  Zlepšenie ukazovateľov trhu práce sa odrazilo aj v zlepšenom hodnotení účasti EÚ v boji proti nezamestnanosti zo strany občanov. Stále však existuje vysoká miera dopytu po ešte väčšej intervencii EÚ v tejto oblasti politiky (až 76 % občanov EÚ).

  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie, keď spoločnosti môžu zrušiť alebo presunúť svoju výrobu do krajín mimo EÚ, alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, pri hľadaní práce, alebo pri zakladaní vlastných podnikov. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje iniciatívy členských štátov na poskytovanie potravín, základnej materiálnej pomoci a činností sociálneho začleňovania najodkázanejším osobám.

  Medzi opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí patrí záruka pre mladých ľudí, ktorá je zameraná na to, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali do štyroch mesiacov po tom, čo prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelávanie, kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže. Vykonávanie záruky pre mladých ľudí podporujú investície EÚ prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Aktualizovaná verzia ESF+ zlučuje viacero existujúcich fondov a programov, ako sú ESF, EaSI, FEAD a Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, združuje ich zdroje a poskytuje integrovanejšiu a cielenejšiu podporu.

   

  Autor: Europe Direct UMB

   

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NEZAMESTNANOSTIMEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI NEZAMESTNANOSTI