Európska zelená dohoda (European Green Deal)

Bude Európa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?

Európska zelená dohoda (European Green Deal, v skratke EGD) predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti.

Aké opatrenia teda zahŕňa EGD?

 • mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach
 • súbor opatrení v oblasti inteligentnej a udržateľnej dopravy - revízia nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti a smernice o inteligentných dopravných systémoch
 • akčný plán pre obehové hospodárstvo - zameria sa na ekodizajn a udržateľné výrobky, najmä obehovú elektroniku vrátane zlepšenia zberu, opätovného použitia a opravy mobilných telefónov, prenosných počítačov a ďalších zariadení
 • cieľom bude podporiť ekologickú výrobu, obnoviť degradované ekosystémy, chrániť naše oceány a pobrežné regióny, chrániť, obnovovať a udržateľne spravovať lesy a znižovať riziko výrobkov súvisiacich s odlesňovaním na trhu EÚ – nadväznosť na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégiu „z farmy na stôl“
 • cieľ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990
 • balík „Fit for 55“ – obsahuje všetko od obnoviteľných zdrojov energie až po prvoradú energetickú efektívnosť, budovy, ako aj využívanie pôdy, zdaňovanie energie, spoločné úsilie a obchodovanie s emisiami, ako aj širokú škálu ďalších právnych predpisov
 • diplomacia v oblasti klímy a energetiky - naďalej prioritou

Viac ku Európskej zelenej dohode je dostupné na stránke Európskej komisie - https://ec.europa.eu/.../prioritie.../european-green-deal_sk

Zelená dohoda: Akčný plán - čo to znamená pre Európu?

Nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

Európska komisia v uplynulom týždni (12.5.) prijala Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy" – ide o hlavný cieľ Európskej zelenej dohody s osobitným dôrazom na digitálne riešenia. Mimo vykonávania samotného Akčného plánu Komisia plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ. Snahou bude najmä odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, akým spôsobom je možné zlepšiť a napĺňať takto stanovené právne povinnosti.

Akčný plán má teda najmä poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. V rámci plánu sú vytýčené čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom.

Konkrétne vytýčené ciele:

 • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
 • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
 • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
 • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
 • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 %
 • Plán okrem samotných čiastkových cieľov zahŕňa aj náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení, napríklad:
 • užšie zladenie noriem kvality ovzdušia s aktuálnymi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí EÚ, zníženie miery znečistenia pôdy a podpora jej revitalizácie,
 • preskúmanie väčšiny právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich podľa zásad čistého a obehového hospodárstva,
 • podpora nulového znečisťovania pri výrobe a spotrebe,
 • obmedzenie vývozu škodlivých a toxických výrobkov a odpadu do tretích krajín v snahe zmenšiť externú ekologickú stopu EÚ,
 • zavedenie tzv. živých laboratórií zameraných na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie

Akčný plán teda predstavuje ucelený dokument s presne vytýčenými krokmi, aby sme sa ako Európa čo najviac dokázali aktivizovať pri dosahovaní primárneho cieľa - stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom.

Viac k Akčnému plánu si viete pozrieť na https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/sk/ip_21_2345

 


 

Dokument: Európska zelená dohoda

Zdroj:  https://op.europa.eu/en/web/general-publications/environment

Dokument: Európska zelená dohoda - na stiahnutie

Európska Zelená Dohoda.pdf (50351 KB)