Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Európska zelená dohoda (European Green Deal)

Bude Európa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?

Európska zelená dohoda (European Green Deal, v skratke EGD) predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti.

Aké opatrenia teda zahŕňa EGD?

Viac ku Európskej zelenej dohode je dostupné na stránke Európskej komisie - https://ec.europa.eu/.../prioritie.../european-green-deal_sk

Zelená dohoda: Akčný plán - čo to znamená pre Európu?

Nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

Európska komisia v uplynulom týždni (12.5.) prijala Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy" – ide o hlavný cieľ Európskej zelenej dohody s osobitným dôrazom na digitálne riešenia. Mimo vykonávania samotného Akčného plánu Komisia plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ. Snahou bude najmä odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, akým spôsobom je možné zlepšiť a napĺňať takto stanovené právne povinnosti.

Akčný plán má teda najmä poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. V rámci plánu sú vytýčené čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom.

Konkrétne vytýčené ciele:

Akčný plán teda predstavuje ucelený dokument s presne vytýčenými krokmi, aby sme sa ako Európa čo najviac dokázali aktivizovať pri dosahovaní primárneho cieľa - stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom.

Viac k Akčnému plánu si viete pozrieť na https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/sk/ip_21_2345