Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Čo je HR excelentnosť, začiatky a akčný plán

  • Čo je to excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo výskume?

  V roku 2005 Európska komisia (EK) vydala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pri prijímaní výskumných pracovníkov (známy aj ako Charta a Kódex), ktoré stanovujú zásady dobrých pracovných podmienok pre výskumných pracovníkov (v slovenskom kontexte ide o vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov).

  Európska komisia neskôr predstavila Stratégiu ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (známa aj ako HRS4R). Je to ako dobrovoľný mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa EK snaží zabezpečiť, aby inštitúcie zaviedli konkrétne kroky na zlepšenie pracovných podmienok výskumných pracovníkov v celej Európe, ako je to stanovené v Európskej charte&Kódexe. Stratégia zahŕňa päťstupňový proces implementácie na získanie uznania EK za záväzok implementovať zásady Európskej charty a kódexu, známy ako ocenenie „HR Excellence in Research“:

  1. Interná analýza nedostatkov (inštitúcia vykoná internú analýzu svojich procesov a postupov v oblasti ľudských zdrojov)

  2. Vytvorenie stratégie a akčného plánu (inštitúcia zverejní akčný plán na implementáciu stratégie na prijatie zásad charty a kódexu)

  3. Preskúmanie analýzy nedostatkov a akčného plánu Európskou komisiou: ak EK uzná akčný plán, inštitúcia môže používať logo „HR Excellence in Research".

  4. Sebahodnotenie pokroku pri vykonávaní akčného plánu do dvoch rokov (inštitúcia vykonáva sebahodnotenie každé dva roky a aktualizuje svoj akčný plán).

  5. Externé hodnotenie zo strany EK sa uskutočňuje každé štyri roky.

   

  •  Ako vzniklo HRS4R na UMB?

  V januári 2017 sa dve zástupkyne Univerzity Mateja Bela (prorektorka pre výskum Alexandra Bitušíková a koordinátorka výskumu UMB Kamila Borseková) zúčastnili na workshope, ktorý organizovala Európska komisia - DG RTD B2 v Brne v Českej republike. Cieľom workshopu bolo informovať organizácie vykonávajúce výskum - potenciálnych žiadateľov alebo prijímateľov projektov H2020 o štruktúrovanej implementácii princípov Charty a Kódexu (C&C) prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R), ako sa odporúča v článku 32 každej grantovej dohody H2020.

  Deň seminára sa stal prvým dňom prípravy na implementáciu C&C prostredníctvom HRS4R na Univerzite Mateja Bela. Po informovaní rektora a vedenia univerzity o možnosti zlepšiť pracovné podmienky a kariérny rast vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov prostredníctvom nástroja HRS4R padlo rozhodnutie začať proces a pokúsiť sa získať uznanie EÚ ´HR Excellence in Research´.

   

  • Čo všetko bolo potrebné urobiť?
  1. Riadiaci výbor (RV) bol zriadený ako rozhodovací orgán zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa analýzy nedostatkov a prípravy akčného plánu. SC je zodpovedný za efektívnu a plynulú implementáciu akčného plánu v súlade s internými postupmi, pravidlami a smernicami. Členovia KS: rektor, prorektor pre výskum, koordinátor výskumu, vedúci oddelenia vnútornej kvality, vedúci Univerzitného centra pre medzinárodné projekty, predseda Etickej komisie, predseda Akademického senátu UMB, predsedníčka odborovej organizácie, zástupca personálneho oddelenia, asistent prorektora pre výskum. KS sa stretla 15. marca 2017, ďalšia komunikácia prebiehala pravidelne prostredníctvom e-mailu. Úloha KS sa posilní, keď univerzita získa logo ´HR Excellence in Research´.
  2. Monitorovací výbor (MV) bol zriadený ako výkonný orgán zodpovedný za celkovú prípravu analýzy nedostatkov a akčného plánu, koordináciu a monitorovanie procesu a fakultných pracovných skupín. MC mal 2 zasadnutia (28. 3. 2017, 14. 9. 2017). Členovia: prorektor pre výskum, koordinátor výskumu, prodekani pre výskum všetkých šiestich fakúlt, vedúci Univerzitného centra pre medzinárodné projekty, zástupca personálneho oddelenia a zástupca študentov.
  3. Na každej zo šiestich fakúlt bola zriadená fakultná pracovná skupina (FWG) zodpovedná za prípravu analýzy nedostatkov fakulty. FWG vedú prodekani pre výskum. Ďalšími členmi sú mladší a starší zástupcovia výskumných pracovníkov, personálneho oddelenia, podporných pracovníkov výskumu a doktorandov. Informácie o HRS4R boli poskytnuté aj akademickým a výskumným pracovníkom na akademických fórach jednotlivých fakúlt.
  4. Okrem toho mal každý vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník (vrátane doktorandov) možnosť vyplniť otázky GAP analýzy preložené do slovenského jazyka prostredníctvom interného informačného systému. Vyplnených bolo 81 dotazníkov.
  5. Na záver boli všetky otázky fakultnej analýzy nedostatkov zlúčené a zosúladené - pri príprave finálnej verzie analýzy nedostatkov a akčného plánu boli zohľadnené hlasy všetkých komisií, pracovných skupín a jednotlivcov.


  Konečná verzia analýzy nedostatkov a akčného plánu bola 22. novembra 2017 zaslaná Európskej komisii na posúdenie. Dňa 5. decembra 2018 bola Univerzita Mateja Bela informovaná Európskou komisiou, že univerzita splnila všetky požiadavky a získala ocenenie „HR Excellence in research“.