Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

  Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá nové kolegyne/kolegov!

  Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
  Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
  Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.01.2022 a neskôr

  Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
  Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
  Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

  Všeobecné podmienky:

  • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných.
  • Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, na niektorých pozíciách podmienkou.
  • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu,  finančné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností (hlavný štátny radca – tarifa 1 178,50 Eur + do 85% osobné ohodnotenie).

  V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list.

  Bližšie informácie: skarlet.ondrejcakova (at) minv.sk, +421 905 898 901, www.minv.sk/?ros

  Oficiálne výberové konanie bude vypísané v priebehu decembra 2021.


   

  Pozícia: expert na participáciu na národnej a regionálnej úrovni

  Počet obsadzovaných pozícií: 4
  Popis hlavných činností:

  • Zabezpečuje odborné práce v téme participatívna tvorba verejných politík.
  • Spolupodieľa sa na budovaní kapacít verejných inštitúcií cez vzdelávacie a výskumné činnosti.
  • Pripravuje a realizuje participatívne procesy – prípravu, dizajnovanie, výber aktérov a výber metód zapájania verejnosti do participatívnych procesov vo forme konzultačnej a poradenskej činnosti pre vybrané subjekty.
  • Poskytuje poradenské služby smerom dovnútra zapojených organizácií / verejných inštitúcií – interné plány participatívnych procesov, návrh dokumentov pre projektové riadenie participatívnych procesov a spracovanie projektových spisov pre kvalitný manažment participatívnych procesov.
  • Plánuje úroveň zapojenia verejnosti, výber aktérov, spôsoby informovania a komunikácie s verejnosťou, ako aj navrhuje a určuje metódy zapojenia verejnosti.
  • Komunikuje so zapojenými aktérmi.
  • Organizuje a moderuje podujatia zamerané na zapojenie verejnosti.
  • Spracováva zápisy z pracovných stretnutí, okrúhlych stolov, konsenzuálnych panelov, verejných stretnutí, zvažovaní, deliberačných fór a iných formátov, ktoré aktívne zapájajú verejnosť.
  • Spolupodieľa sa na monitoringu a audite participatívnych procesov a ich optimalizácii.
  • Poskytuje lektorské služby na základe absolvovaných vzdelávacích kurzov v danej oblasti.

   

  Pozícia: expert/analytik na analýzu služieb vo verejnom záujme

  Počet obsadzovaných pozícií: 2
  Popis hlavných činností:

  • Venuje sa téme poskytovania služieb vo verejnom záujme v partnerstvách verejnej správy a MNO.
  • Mapuje súčasné legislatívne možnosti poskytovania služieb vo verejnom záujme cez MNO.
  • Identifikuje príčiny zapojenia/nezapojenia MNO do plnenia služieb vo verejnom záujme.
  • Spolupodieľa sa na metodickom nastavení kvalitatívneho a kvantitatívneho zberu dát v prostredí verejnej správy a MNO.
  • Vyhodnocuje zozbierané dáta, spracováva prípadové štúdie, príklady dobrej/zlej praxe doma a v zahraničí.
  • Navrhuje kroky na posilnenie a rozšírenie možností MNO poskytovať služby vo verejnom záujme.
  • Hľadá riešenia, ktoré umožnia praktické uplatnenie zistení v prospech poskytovania a financovania služieb MNO.
  • Zodpovedá za prípravu a realizáciu odborných podujatí s cieľom praktického uplatnenie zistení do praxe štátnej správy.

   

  Pozícia: expert na otvorené vládnutie

  Počet obsadzovaných pozícií: 1
  Popis hlavných činností:

  • Analyzuje zavádzanie princípov transparentnosti, integrity, zúčtovateľnosti a participácie vo verejnej správe doma aj v zahraničí.
  • Analyzuje záväzky akčných plánov vybraných členských krajín Iniciatívy pre otvorené vládnutie vo vybraných princípoch otvoreného vládnutia.
  • Spracováva príklady dobrej/zlej praxe pri uplatňovaní princípov otvoreného vládnutia doma aj v zahraničí.
  • Zodpovedá za prípravu a realizáciu odborných podujatí, pracovných stretnutí, výmen skúseností so zahraničnými a domácimi partnermi zo štátnej správy a občianskej spoločnosti.
  • Pripravuje a tvorí publikačné výstupy: príručky, publikácie, metodické odporúčania.
  • Pripravuje výstupy z aktivít na webstránku, sociálne siete.

   

  Pozícia: expert na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych organizácií

  Počet obsadzovaných pozícií: 2
  Popis hlavných činností:

  • Spracuváva reprezentatívnu, legitímnu a zúčtovateľnú databázu aktérov z prostredia MNO, pôsobiacich na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
  • Mapuje a sieťuje aktívnych aktérov z prostredia MNO.
  • Monitoruje a vyhodnocuje zapájanie MNO do participatívnych procesov s dôrazom na vybrané verejné politiky.
  • Navrhuje inovatívne modely zapájania MNO do tvorby verejných politík.
  • Podporuje vznik a činnosť sektorových rád MNO, hlavne v previazaní na konkrétne procesy tvorby verejných politík.
  • Komunikuje s členmi sektorových rád a spolu s nimi dizajnuje program ich činnosti.
  • Spolupodieľa sa na tvorbe participatívnych scenárov pre konkrétne sektorové rady a pomáha zjednocovať stanoviská ku konkrétnym verejným politikám.
  • Definuje možnosti pre vytvorenie legislatívneho a finančného rámca fungovania sektorových rád ako partnerov pri tvorbe verejných politík, pripomienkovania v MPK a pod.
  • Vedie, moderuje a spoluorganizuje podujatia, pracovné stretnutia, konzultácie a odborné workshopy, zamerané na zapájanie MNO.

   

  Pozícia: analytik/metodik na prierezové činnosti

  Počet obsadzovaných pozícií: 1
  Popis hlavných činností:

  • Zabezpečuje expertné práce zamerané na analytickú a metodickú činnosť v participatívnych procesoch na úrovni štátnej správy a VÚC – zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie, sumarizácia a interpretácia dát, spracovanie návrhov, opatrení, odborných výstupov, analýz.
  • Zabezpečuje podklady pre tvorbu odborných vstupov pre vecnú diskusiu a štruktúrovaný dialóg v rámci nastavovania a spracovávania témy.
  • Konzultuje so zástupcami verejnej správy, MNO, ďalších socio-ekonomických partnerov, prípadne so zahraničnými partnermi s dôrazom na možnosti zefektívnenia a optimalizácie participatívnych procesov v prostredí verejnej správy a MNO s cieľom budovania partnerstiev a sociálneho dialógu na všetkých úrovniach tvorby verejných politík.

   

  Pozícia: expert/analytik pre legislatívu

  Počet obsadzovaných pozícií: 1
  Popis hlavných činností experta:

  • Analyzuje, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie.
  • Sleduje dodržiavanie zákonných povinností tvorcov právnych predpisov na národnej úrovni z hľadiska participácie.
  • Sleduje a vyhodnocuje zapojené subjekty do tvorby právnych predpisov s dôrazom na zapojenia verejnosti a MNO.
  • Sleduje a vyhodnocuje stav akceptácie návrhov a pripomienok rôznych subjektov, prevažne MNO, zapojených do tvorby právnych predpisov.
  • Vypracováva analýzy na základe zistení.

   

  Pozícia: manažér publicity

  Počet obsadzovaných pozícií: 1
  Popis hlavných činností:

  • Zabezpečuje informačný a komunikačný proces o cieľoch, priebehu a dosiahnutých výsledkoch projektu.
  • Aplikuje rôzne formáty a metódy informovania a komunikácie od spracovania a publikovania tlačových konferencií, prípravy, realizácie a vyhodnotenia informačných dní, odborných konferencií.
  • Zabezpečuje distribúciu elektronických publikácií a výstupov so spracovanými informáciami pre web stránku a ďalšie mediálne prostredia – FB, LinkedIn.
  • Zabezpečuje prípravu videoblogov a ďalších audio a video formátov, spracovávanie informácií na web stránky a do newslettrov projektu, atď.
  • Pripravuje podklady na informovanie a publicitu pre monitorovacie správy k realizácii národného projektu.
  • Pripravuje a realizuje informačné kampane pre jednotlivé podaktivity projektu od spracovanie mediálnych správ, šírenie informácií o projekte a jeho aktivitách prostredníctvom elektronických a printových médií, vytvára web stránku projektu a s jej priebežnou aktualizáciou, spracuváva výstupy z projektu, rozposiela tlačové správy do tlačových agentúr a spracováva články pre vybrané časopisy a internetom dostupné informačné portály.