Vízia, poslanie a Politika kvality

VÍZIA

Kariérne centrum UMB má ambíciu byť vnímané ako moderná a dynamická organizácia, ktorá bude na základe ponuky kvalitných služieb a profesionálneho prístupu rešpektovaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a stane sa tak vyhľadávaným partnerom pre ďalšiu spoluprácu. Cez realizáciu aktivít zodpovedajúcich aktuálnym požiadavkám trhu práce, spoločnosti a vývojovým trendom, chce podporovať uplatniteľnosť absolventov UMB v praxi a tým šíriť dobré meno UMB. Uvedomuje si nezastupiteľnú úlohu kariérového poradenstva v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, a preto chce podporovať motiváciu vzdelávania sa a osobnostného rastu nielen u študentov a absolventov UMB, ale aj u verejnosti.

 
 

POSLANIE

Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať kontakt študentov so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu. Vytvára podmienky na prehlbovanie spolupráce s praxou, aby umožnilo nadobudnutie praktických skúseností študentov už počas ich štúdia. Iniciuje záujem študentov o doplnenie teoretických informácií aj o kompetencie a zručnosti potrebné pre ľahšie uplatnenie sa na trhu práce. Prostredníctvom ponuky kurzov rôzneho zamerania zároveň nadväzuje na celospoločenský trend podpory ďalšieho vzdelávania.

 

POLITIKA KVALITY

Vízia, poslanie a Politika kvality