Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Tréningový program Stážista – kariérový poradca

Kariérne centrum UMB spúšťa svoj prvý tréningový program Stážista – kariérový poradca. Študentstvo UMB zbystrite pozornosť, príďte nahliadnuť do fungovania centra a získajte kvalifikáciu počas štúdia – vedomosti, skúsenosti, zručnosti, ale aj kontakty, ktoré vám pomôžu naštartovať kariéru.

Organizátor: Kariérne centrum UMB je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré sa v rámci svojich aktivít zameriava na služby kariérového poradenstva a workshopy či tréningy v oblasti riadenia vlastnej kariéry. Je ocenené v Národnej cene kariérového poradenstva 2020 a v tom istom roku sa stalo držiteľom štandardu kvality Certifikovaný poskytovateľ kariérového poradenstva.

Cieľová skupina: študenstvo UMB II. stupňa vysokoškolského štúdia 

Garantka programu: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. – prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Miesto konania: Kariérne centrum UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 5. poschodie alebo online cez MS Teams

Trvanie programu:

Náplň tréningového programu:

Prínosy:

Doklad o ukončení:

Podmienky absolvovania:

Trénerky: Zuzana Osvaldová a Jana Štefániková – zamestnankyne Referátu celoživotného vzdelávania UMB, ktoré zodpovedajú za koordinovanie ďalšieho vzdelávania a Kariérneho centra UMB. Kariérové poradkyne a koučky, ktoré dlhodobo pôsobia v odbore celoživotného vzdelávania. Autorka online brožúry Manažment kariéry.

Profil absolventa: Absolvent/ka vzdelávacieho programu dokáže na základe odborných poradenských metód, postupov a techník viesť klienta k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce.

Počet stážistov: 6

Prihláška na kurz: https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/formulare-online/prihlaska-na-aktivity-kc-umb.html

Termín prihlasovania na tréningový program: do 24. 9. 2021

Po ukončení prihlasovania budú prihlášky dôkladne posudzované a bude rozhodnuté o prijatí/neprijatí konkrétneho uchádzača. Všetci prihlásení budú informovaní o výsledku výberového konania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na karierne.centrum@umb.sk alebo:

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 6412   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie