Tréningový program Stážista – kariérový poradca

Kariérne centrum UMB spúšťa svoj prvý tréningový program Stážista – kariérový poradca. Študentstvo UMB zbystrite pozornosť, príďte nahliadnuť do fungovania centra a získajte kvalifikáciu počas štúdia – vedomosti, skúsenosti, zručnosti, ale aj kontakty, ktoré vám pomôžu naštartovať kariéru.

Organizátor: Kariérne centrum UMB je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré sa v rámci svojich aktivít zameriava na služby kariérového poradenstva a workshopy či tréningy v oblasti riadenia vlastnej kariéry. Je ocenené v Národnej cene kariérového poradenstva 2020 a v tom istom roku sa stalo držiteľom štandardu kvality Certifikovaný poskytovateľ kariérového poradenstva.

Cieľová skupina: študenstvo UMB II. stupňa vysokoškolského štúdia 

Garantka programu: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. – prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Miesto konania: Kariérne centrum UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, 5. poschodie alebo online cez MS Teams

Trvanie programu:

 • vzdelávacia časť: september 2021 – december 2021 (okrem prázdnin)
 • praktická časť: január 2022 – december 2022 (okrem prázdnin)
 • vzdelávanie aj stáž sú bezplatné a prebiehajú blokovo, pričom zohľadňujú harmonogram akademického roka na príslušných fakultách

Náplň tréningového programu:

 • odborná príprava kariérových poradcov – stážistov
 • prax stážistov v kariérovom poradenstve
  • workshopy zážitkového kariérového poradenstva
  • individuálne a skupinové kariérové poradenstvo
  • marketing a propagácia aktivít
  • organizácia veľtrhov práce na UMB
  • spolupráca so zamestnávateľmi a atď.

Prínosy:

 • budovanie siete kontaktov
 • získanie praxe a referencií
 • vyskúšanie si pracovať v tíme aj samostatne
 • vytvorenie skvelého doplnku do životopisu
 • nazbieranie toho najpotrebnejšieho – skúseností a zručností
 • prístup k vzdelávacím materiálom knižnice KC UMB
 • získanie certifikátu o absolvovaní odbornej stáže a akreditovaného vzdelávacieho programu

Doklad o ukončení:

 • osvedčenie o ukončení akreditovaného vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR Kariérové poradenstvo (udeľuje ALKP)
 • certifikát o absolvovaní tréningového programu Stážista – kariérový poradca
 • referencie pre budúceho zamestnávateľa

Podmienky absolvovania:

 • úspešné absolvovanie kurzu Kariérové poradenstvo
 • vypracovanie prípadovej štúdie z oblasti kariérového poradenstva

Trénerky: Jana Štefániková a Petra Žaludová – zamestnankyne Referátu celoživotného vzdelávania UMB, ktoré zodpovedajú za manažovanie a koordinovanie Kariérneho centra UMB. Akreditované kariérové poradkyne a koučky, ktoré dlhodobo pôsobia v odbore celoživotného vzdelávania. Autorky online brožúry Manažment kariéry.

Profil absolventa: Absolvent/ka vzdelávacieho programu dokáže na základe odborných poradenských metód, postupov a techník viesť klienta k samostatnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti celoživotného vzdelávania, voľby povolania, výberu a zmeny zamestnania, uplatnenia na trhu práce.

Počet stážistov: 6

Prihláška na kurz: https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/formulare-online/prihlaska-na-aktivity-kc-umb.html

Termín prihlasovania na tréningový program: do 24. 9. 2021

Po ukončení prihlasovania budú prihlášky dôkladne posudzované a bude rozhodnuté o prijatí/neprijatí konkrétneho uchádzača. Všetci prihlásení budú informovaní o výsledku výberového konania.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na karierne.centrum@umb.sk alebo:

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 6227   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie