Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Odpovedá doc. PaedDr. Mária Huraj Rošteková, PhD.

  • Aká bola vaša motivácia vytvoriť predmet Ženy v zahraničnej politike a ako sa vám učí?  

  Pred tromi rokmi som dostala ponuku na spoluprácu v rámci projektu zameraného na zvýšenie zastúpenia žien v zahraničnej politike, ktorý koordinovala Ivana Uličná zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Projekt bol realizovaný v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a jedným z jeho hlavných výstupov bolo zaviesť rovnomenný predmet do študijných programov viacerých fakúlt na Slovensku podobného zamerania, akou je tá moja. K týmto témam som však už predtým inklinovala. V rámci pedagogickej činnosti na fakulte som sa zaoberala aj krajinami, kde je postavenie žien v spoločnosti na podstatne horšej úrovni ako u nás.

  Aj po 23 rokoch praxe musím povedať, že práca na tomto predmete je pre mňa naozaj výzvou. Mám však na mysli pedagogickú rovinu. Po odbornej stránke bolo pre mňa pristúpenie k projektu mimoriadne príjemné, pretože jeho zavedenie bolo podmienené prípravou odbornej učebnice a precízne spracovaným informačným listom, kde som dostala príležitosť sa podieľať. Celá prípravná etapa prebiehala v spolupráci s odborníčkami na otázky rodovej rovnosti a zastúpenia žien v (zahraničnej) politike, z ktorých sa mnohé stali spoluautorkami tejto publikácie. Veľa som sa od nich naučila.

  Predmet je veľmi zaujímavý aj z pedagogického hľadiska. Ponúka mi iné situačné kontexty v porovnaní s tými, na ktoré som bola doposiaľ zvyknutá. Na FPVaMV je tento predmet v ponuke len dva roky. Skupiny, ktoré som doposiaľ učila, boli veľmi heterogénne, s odlišnými predchádzajúcimi skúsenosťami zapísaných študentiek a študentov, ale hlavne s rôznymi očakávaniami z ich strany. Keďže je predmet primárne zameraný na rozvoj mäkkých zručností, z mojej strany je nesmierne dôležitá rýchla adaptácia sa na potreby každého a každej účastníčky, ktoré sa na predmet prihlásia.

  • Je o tento predmet a témy v ňom obsiahnuté záujem zo strany študentov a čo je ich obľúbená prednáška/téma?

  Na seminároch by sa študentstvo malo naučiť používať relevantné pojmy a získať široké znalosti problematiky rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, inklúzie a diverzity v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie v lokálnom aj globálnom kontexte. Taktiež by sa malo naučiť  pomenovať riešenia a analyzovať odporúčania pre zlepšenie situácie v týchto oblastiach. Časť našich stretnutí je venovaná vypracovaniu profilov žien, ktoré niečím významným prispeli k zvýšeniu zastúpenia žien v politike alebo zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti všeobecne. Niekoľko tipov na začiatku semestra študentstvu poskytnem ja, ale ďalej potom očakávam, že samé a sami vyhľadajú ďalšie kandidátky, ktoré si zasluhujú našu pozornosť. Je pritom potrebné, aby vedeli prínos týchto žien vysvetliť najmä v kontexte ich doby a politického systému a ekonomického vývoja danej krajiny, regiónu alebo kontinentu. Prekvapuje ma, ako dobre sa mnohé študentky a študenti orientujú v niektorých témach. Osobne si myslím, že aj pre študentstvo je táto časť našej práce veľmi zaujímavá, v skupine panuje spokojnosť, keď sa niečo nové cez profily významných žien naučia.

  • Prejavuje sa na vašich prednáškach prevaha žien, či je o tieto témy záujem aj zo strany mužských kolegov?

  Prevaha žien na tomto predmete je evidentná. Mám pocit, že niektorí muži môžu mať v sebe vnútorné zábrany sa na takýto predmet prihlásiť. Rada by som si túto hypotézu v nejakom anonymnom zisťovaní overila. Ak sa mi potvrdí, chcela by som hľadať riešenia, ako ich motivovať. Som presvedčená, že len keď budeme tieto témy považovať všetci za potrebné, sa môže naša spoločnosť stať spravodlivejšou. Na druhej strane však môžem s istotou povedať, že niektorí muži, ktorí tento predmet absolvovali, boli mimoriadne zaangažovaní a o viacerých otázkach súvisiacich s predmetom už mali predchádzajúce poznatky. Do pamäte sa mi vryl napríklad Maksym, študent magisterského štúdia, ktorý predmet  ponúkaný v rámci bakalárskeho štúdia absolvoval aj bez nároku na udelenie ECTS, keďže mu  systém neumožňoval oficiálne sa zapísať. Jeho účasť na vyučovaní bola mimoriadne aktívna a prínosná.

  • Prečo sú, z vášho pohľadu, témy rovnosti, podpory žien, inklúzie, diverzity či podpory ľudských práv dôležité pre súčasnú generáciu vysokoškolských študentov?

  Boj proti akejkoľvek forme diskriminácie je zodpovednosťou celej spoločnosti. Hoci sa o inklúzii na Slovensku hovorí už veľmi dlho, myslím si, že mnohí a mnohé z nás vlastne nemajú predstavu o tom, čo tento pojem v každodennom živote znamená. Inklúzia znamená aktívne bojovať proti vylúčeniu niektorých skupín alebo jednotlivcov. Vyzerá to tak, že nás ešte čaká dlhá cesta. Som presvedčená, že jej dĺžka závisí najmä od efektívnosti vzdelávania nových generácií, ktoré nielenže budú bez predsudkov a stereotypov, ale budú schopné pri odstraňovaní diskriminácií úplne prirodzene prinášať konkrétne riešenia. Je neuveriteľné, čo všetko môže prispievať napríklad k rodovej nerovnosti a aké dopady to môže mať nielen na ženy, ale aj na celú spoločnosť. Je nevyhnutné sa neustále  zuvedomovať a scitlivovať, čo je pre mňa hlavný odkaz, ktorý som si odniesla z rodového tréningu s názvom Ako podporovať rodovú rovnosť a kultúru tolerancie na pracovisku, ktorý som pred dvomi týždňami ukončila pod vedením lektorského tímu z organizácie Možnosť voľby: Adriany Mesochoritisovej, Ivany Klimentovej, Mareka Šimona.

  • Keby ste mali neobmedzené časové a finančné zdroje, aký by bol váš vysnívaný koncept tohto predmetu?

  Na začiatok by mi úplne stačila väčšia časová výmera predmetu, lebo jeho obsah je taký bohatý, že nie je možné všetky aspekty za jeden semester obsiahnuť v potrebnej hĺbke. Ak by som mala k dispozícii finančné zdroje, rada by som so študentstvom absolvovala odbornú exkurziu po miestach v Európe, ktoré sú významným spôsobom spojené s dejinami feministického hnutia. Ja som jednu FEMINIST TOUR absolvovala v Prahe na jar tohto toku. Moju skupinu, ktorá sa v hlavnom meste ČR zúčastnila workshopu o zastúpení žien v politike krajín Vyšehradskej skupiny, viedla francúzska delegátka, držiteľka magisterského diplomu rodové štúdiá a bola som prekvapená, aký silný dojem táto prehliadka vo mne zanechala a aké obrovské historické súvislosti mi priniesla.