Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Uznávanie dokladov o vzdelaní

  Uznávanie dokladov o vzdelaní

  V súlade s § 33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a umelecko-pedagogických tituloch, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

  Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore alebo má doklad o vzdelaní z iného štátu (ktorý nie je členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu), o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu, požiada o uznanie svojich dokladov príslušnú uznanú vysokú školu, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch.

   

  K žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní je v súlade s § 33 ods. 3 zákona potrebné priložiť:

  • kópiu dokladu totožnosti,
  • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní a ich úradný preklad do slovenského jazyka,
  • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (overená kópia) a jeho úradný preklad do slovenského jazyka,
  • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva, a jeho úradný preklad do slovenského jazyka
  • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti a jej úradný preklad do slovenského jazyka,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov:

           1) správny poplatok v hodnote 7 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý;

           2) správny poplatok v hodnote 40 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného   povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti   dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý.

   

  Vysoká škola má právo požadovať okrem uvedených príloh na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní požadovať od žiadateľa predloženie aj iných dokladov a informácií, ako napríklad overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie (apostille alebo superlegalizácia).

  Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

  Univerzita rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rektor vydá rozhodnutie o:

  • uznaní dokladu o vzdelaní,
  • zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
  • uložení rozdielovej skúšky.

  Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv

  O uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania
   
  Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

  Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody.

  O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania  na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania:
  Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko*, Cyprus, Česká republika*, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko*, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko*, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko*, Portugalsko, Rumunsko*, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina*, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

  * so štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 eur). Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

   

  Uznávanie úplného stredného a úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (v prvom stupni štúdia, prihlásenie sa na bakalárske študijné programy) je v kompetencii miestneho príslušného Regionálneho úradu školskej správy.

  https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/


   

  Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2022/2023

  ENIC/NARIC