Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podmienky prijatia na štúdium na akademický rok 2023/2024

  V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023.

  Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

  Návod na vyplnenie.

   

  Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici upravili osobitné podmienky a postupy vo vzťahu k osobám - zahraničným uchádzačom, ktorým bol udelený azyl, poskytnutná doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko.

   

  Čestné vyhlásenie_náhrada maturitného vysvedčenia

   

  Termíny podávania prihlášok na AR 2023/2024 sme predĺžili na všetkých fakultách do 30. 4. 2023.

   

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  EF UMB - Možnosti a podmienky prijatia na studium v AR 2023/2024

   

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  FPVaMV UMB - Možnosti a podmienky prijatia na studium v AR 2023/2024


  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

  FPV UMB - Možnosti a podmienky prijatia na studium v AR 2023/2024

   

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: sociológia a sociálna antropológia v prvom a druhom stupni v dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 15. júna 2023.

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  PrF UMB - Možnosti a podmienky prijatia na studium v AR 2023/2024

   

  Použité skratky:

  Bc. - akademický titul "bakalár"
  D - denná forma štúdia
  Dt - dištančná metóda štúdia
  E - externá forma štúdia
  Kb. - kombinovaná metóda štúdia
  FŠ - forma štúdia
  Ing. - akademický titul "inžinier"
  Mgr. - akademický titul "magister"
  PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
  R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
  T - udeľovaný akademický titul 
  (pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

  Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

   

  Accredited Study Programmes offered in the academic year 2022/2023

  In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023. 

   

  The Faculties of Matej Bel University in Banská Bystrica have modified special conditions and procedures in relation to persons - foreign applicants who have been granted asylum, or additional protection or temporary refuge.

   

  Affidavit

  We have extended the application deadlines for AR 2023/2024 at all faculties until April 30, 2023.

   

  • Faculty of Arts

  Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes: sociology and social anthropology for bachelor´s and master´s studies in the full time of study. The application deadline is June 15, 2023.

   

  Faculty of Arts MBU Study Programmes AY 2023/2024

  • Faculty of Economics

  Faculty of Economics MBU Study Programmes AY 2023/2024

   

  Clik for the application form in English: E-Application form 

  Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him/her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.