Štipendiá a pôžičky

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Poskytovanie štipendií (sociálne, motivačné, doktorandské) a pôžičiek študentom UMB upravuje Štipendijný poriadok UMB schválený Akademickým senátom UMB dňa 1. 10. 2007.

Študentský pôžičkový fond SR

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z celoslovenského Študentského pôžičkového fondu; bližšie informácie na www.spf.sk

Štipendiá a pôžičky

Sociálne štipendium

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková