Pridelené ubytovanie - akademický rok 2018/19

Úhrada nájomného za pridelené lôžko sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom - z Vášho účtu na účet SÚZ UMB.

Štátna pokladnica:
IBAN: SK4481800000007000095857

POZOR:

Variabilný symbol (VS) pridelený podľa študentského domova:

 • Študentský domov 1: VS = 61123456
 • Študentský domov 3: VS = 63123456
 • Študentský domov 4: VS = 64123456
 • Študentský domov 5: VS = 65123456

Špecifický symbol (ŠS) = ID študenta (číselný kód, ktorý používate ako meno používateľa na prihlásenie
do AiS2).

V prípade nesprávne zadaného VS a ŠS nie je možné Vašu platbu spárovať s predpisom a platba bude považovaná ako NEUHRADENÁ!

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje, nakoľko nie je možné identifikovať platiteľa v informačnom systéme SÚZ UMB.

Študent sa môže ubytovať v ŠD až po uhradení platby za pridelené lôžko.

 • Platbu za ubytovanie za ZS akademického roka 2018/19 uhraďte v termíne do 20. 08. 2018.

 •  Aktualizácia akceptácie žiadostí o ubytovanie zaevidovaných v AiS-e bude 29. 08. 2018, zároveň v AiS-e nájdete  údaje o pridelenej izbe a výške poplatku. Poplatok za ubytovanie uhraďte v termíne do 07. 09. 2018 (platba už pripísaná na účet SÚZ UMB). 

 • Nájomné musí byť uhradené jednorázovo (za 5 mes.) pred nástupom na študentský domov. MANUÁL TU  (manuál platný  aj pre AR 2018/19).
 • Po neuhradení platby do daného termínu, študent pridelené lôžko stráca. 
 • ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI - možnosť platby v hotovosti pri ubytovaní sa.
 • Študentom 1. roka štúdia konkrétny študentský domov a lôžko prideľuje SÚZ UMB.

Informácie:

 • Zahraniční študenti,
  ktorým bolo pridelené lôžko na akademický rok 2018/19 v študentských domovoch 1, 3, 4, 5 a majú záujem ubytovať sa v dňoch od 01. 09. do 03. 09. 2018, môžu využiť možnosť dočasného ubytovania na študentskom domove 1, Tajovského 40 (nad cestou).
  Záujem o dané ubytovanie nahláste v dňoch 20. 08. až 24. 08. 2018 do 12:00 hod. na @ adrese: katarina.orlickova@umb.sk
  Požiadavky po 12:00 hodine nebudú akceptované.
 • Možnosť ubytovať sa na všetkých ŠD od 03. 09. 2018 v pracovných dňoch od 07:30 - 14.00 hod.
 • Študent si prinesie so sebou :
  • platný OP (zahraniční študenti PAS);
  • 2 ks zodpovedajúce fotografie 3,0 x 3,5 cm - platí pre študentov 1. r. I. st.