Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní

V súlade s § 33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o uznaní dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a umelecko-pedagogických tituloch, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje:

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore alebo má doklad o vzdelaní z iného štátu (ktorý nie je členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu), o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu, požiada o uznanie svojich dokladov príslušnú uznanú vysokú školu, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Ziadost o uznanie dokladov o vzdelani.doc (33 KB)

 

K žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní je v súlade s § 33 ods. 3 zákona potrebné priložiť:

 • kópiu dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (overená kópia),
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie (apostille alebo superlegalizácia), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov:

         1) správny poplatok v hodnote 5 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý;

         2) správny poplatok v hodnote 30 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného   povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti   dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Univerzita rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rektor vydá rozhodnutie o:

 • uznaní dokladu o vzdelaní,
 • zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 • uložení rozdielovej skúšky.

Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv

O uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania
 
Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody.

O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania  na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania:
Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna and Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko*, Cyprus, Česká republika*, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko*, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko*, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko*, Portugalsko, Rumunsko*, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina*, Spojené kráľovstvo a Bielorusko.

* so štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 eur). Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

 

Uznávanie úplného stredného a úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (v prvom stupni štúdia, prihlásenie sa na bakalárske študijné programy) je v kompetencii okresného úradu odboru školstva v sídle kraja.

http://www.minv.sk/?informacie-uznania-rovnocennosti-dokladu-o-vzdelani  

 


 

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2019/2020

ENIC/NARIC

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici