Učiteľstvo telesnej výchovy

(externá, bakalárske štúdium)

Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma: externá

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Profil absolventa

Študenti učiteľských študijných programov získajú v rámci štúdia odborné a pedagogické vzdelanie pre profesiu asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské aktivity v oblasti svojho odboru a administratívno-metodického pracovníka v štátnej správe. Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

Podmienky prijatia

učiteľstvo telesnej výchovy – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou)
‒ testy schopností:
1. vytrvalosť – beh na 1500 m;
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži);
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy);
‒ testy zručností:
1. atletika – beh na 50 m;
2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo z miesta, kotúľ vzad do
zášvihu, premet bokom);
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu;
4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný
plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových
tabuliek).
Bonusové zvýhodnenie:
‒ bonusové zvýhodnenie 60 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV);
‒ bonusové zvýhodnenie 30 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov;
‒ bonusové zvýhodnenie 10 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.

Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.

Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na viac študijných programov na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do všetkých študijných programov.

Informácie pre zahraničného študenta

‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 30,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 20,00 €

 • Akademický rok: 2021/2022
 • Predpokladaný počet prijatých: 20
 • Počet podaných: 16
 • Počet uchádzačov minulý rok: 21
 • Počet prijatých minulý rok: 19
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Jazyk výučby: slovenský
 • Termín prijímacieho konania: 14.04.2021 - 23.04.2021
 • Dátum podávania E-prihlášky: 01.11.2020 - 28.02.2021
 • Koordinátor pre špecifické potreby: Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
  tel.: 048/446 7558
  e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244