Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Profil absolventa

Študenti učiteľských študijných programov získajú v rámci štúdia odborné a pedagogické vzdelanie pre profesiu asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské aktivity v oblasti svojho odboru a administratívno-metodického pracovníka v štátnej správe. Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

Termíny

Termín prijímacieho konania:14.04.2021 - 23.04.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.11.2020
Do: 28.02.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 30,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 20,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 5
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 10
  • Počet prijatých minulý rok: 7
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244