Trestné právo

(denná, doktorandské štúdium)

Odbor: Právo

Forma: denná

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Právnická fakulta

Profil absolventa

Absolvent študijného programu v študijnom odbore 3. stupňa vysokoškolského štúdia Trestné právo uplatňuje vedecké metódy výskumu prioritne v oblastiach: trestnoprávnej ochrany záujmov, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov na celkovú úroveň právnej ochrany záujmov, represie a prevencie, výkonu práce orgánov činných v trestnom konaní, súdov a väzenstva. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu absolvent navrhuje koncepčné a systémové riešenia, rozvíja trestnoprávnu legislatívu, zabezpečuje ďalší rozvoj odboru trestné právo a jeho interdisciplinárnych súvislostí v národnom aj medzinárodnom vedeckom priestore, zabezpečuje výučbu na úrovni vysokoškolského vzdelávania aj ďalšieho vzdelávania odborníkov z praxe a je tiež spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre policajného zboru, alebo iného bezpečnostného ozbrojeného zboru (špecializovaného expertízneho ústavu) alebo iného orgánu verejnej správy. Absolvent je vedecky spôsobilý pracovať. Ovláda všetky vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy trestného práva. Je vedecky pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj trestného práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Úrovňou svojich vedomostí je spôsobilý plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením seminárov a vybranými prednáškami.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Trestné právo v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný odbor, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie. Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje: ‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium; ‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2020/2021.

Prijímacia skúška

Právo

Termíny

Termín prijímacieho konania:14.06.2021 - 18.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 20.09.2020
Do: 31.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 2
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 5
  • Počet prijatých minulý rok: 1
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: slovenský
Právnická fakulta

Právnická fakulta


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209