športová kinantropológia

(denná, doktorandské štúdium)

Odbor: Vedy o športe

Forma: denná

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Profil absolventa

Absolvent študijného programu ovláda aplikované a špeciálne metódy na zisťovanie antropometrických, biochemických, fyzikálnych, biomechanických, antropomotorických a psychologických metód na zisťovanie pohybových predpokladov a prejavov človeka v športe. Ťažisko tvoria motoskopické, motografické a motometrické metódy a metodiky na analýzu a hodnotenie športového pohybu. Ide nielen o použitie známych, ale aj o vývoj nových prístrojov a metód skúmania makro a mikroštruktúry pohybu človeka. Okrem získavania faktov vie absolvent fakty aj spracovať, interpretovať, formulovať závery, zovšeobecňovať poznatky, formulovať teórie, zásady, princípy a aplikovať poznatky do športovej praxe. Overuje nové progresívne postupy, pričom zvažuje ich spôsob prípravy, zabezpečenia, sleduje efektívnosť, náklady a bezpečnosť. Vedie záznamy o priebehu výskumnej práce a vypracováva nové projekty.

Podmienky prijatia

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí. Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť anglického jazyka

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 11.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.12.2020
Do: 15.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 50,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 45,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 1
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 0
  • Počet prijatých minulý rok: 0
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244