Športová edukológia

(externá, doktorandské štúdium)

Odbor: Vedy o športe

Forma: externá

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Profil absolventa

Absolvent študijného programu je schopný na základe získaných kompetencií (kognitívne, informačné, komunikačné, interpersonálne, prezentačné) organizovať, plánovať a iniciovať riešenia parciálnych a komplexných úloh či otázok, a tým prispieť a spolupodieľať sa na aktívnom vedeckom osobnostnom a tímovom rozvoji, s tvorivým vedeckým výstupom prezentovania rezultátov v spoločenskej praxi. Dokáže odborne a vedecky formulovať fakty o výstupoch a záveroch vedeckej a výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni. Získanými poznatkami a nadobudnutými vedeckovýskumnými skúsenosťami je pripravený manažovať edukáciu, riešiť nové otázkya úlohy telovýchovného procesu a metodicky usmerňovať realizáciu a prezentovanie nových poznatkov v praxi.

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 50,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 45,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 1
  • Počet podaných: 2
  • Počet uchádzačov minulý rok: 1
  • Počet prijatých minulý rok: 1
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 07.06.2021 - 11.06.2021
  • Dátum podávania E-prihlášky: 01.12.2020 - 15.05.2021
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244