Slovenský jazyk

(externá, doktorandské štúdium)

Odbor: Filológia

Forma: externá

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Profil absolventa

Absolvent študijného programu sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne a tvorivo realizovať nové poznatky z lingvistických, literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami. Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, je spôsobilý uplatniť sa v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom. Po získaní teoretických vedomostí a nadobudnutí praktických schopností a zručností je absolvent spôsobilý riadiť výskumné úlohy a vedeckovýskumné projekty a dokáže vlastnú vedeckú prácu vidieť v širšom lingvisticko-kultúrnom a lingvisticko-spoločenskom kontexte.

Podmienky prijatia

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí. Znalosť cudzieho jazyka: aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 11.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.12.2020
Do: 15.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 50,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 45,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 1
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 0
  • Počet prijatých minulý rok: 0
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244