Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor: Filológia

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Profil absolventa

Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp. pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe.

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty s najlepšou uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných fakúlt na Slovensku.

Podmienky prijatia

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (akreditovaný len v 1. stupni)
Študijný program je určený len pre zahraničných uchádzačov. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému vzdelávaciemu systému a jeho požiadavkám. Povinnou prílohou prihlášky na študijný program je motivačný list k štúdiu vypracovaný v anglickom jazyku v rozsahu maximálne 1 normostrany. Ak uchádzač do stanoveného termínu na podávanie prihlášok nepredloží motivačný list, jeho prihláška sa posudzuje ako neplatná. Prijímacia komisia určuje poradie uchádzačov na základe anonymného posúdenia motivačných listov.

Informácie pre zahraničného študenta

‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 30,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 20,00 €

 • Akademický rok: 2021/2022
 • Predpokladaný počet prijatých: 50
 • Počet podaných: 87
 • Počet uchádzačov minulý rok: 140
 • Počet prijatých minulý rok: 99
 • Dĺžka štúdia: 3
 • Jazyk výučby: slovenský
 • Termín prijímacieho konania: 07.06.2021 - 11.06.2021
 • Dátum podávania E-prihlášky: 01.11.2020 - 31.03.2021
 • Koordinátor pre špecifické potreby: Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
  tel.: 048/446 7558
  e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244