Právo

(externá, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Právo

Forma: externá

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Právnická fakulta

Profil absolventa

Uplatnenie absolventa Absolventi študijného odboru právo si počas štúdia osvoja vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládnu základy teórie a metodológie, získajú predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolventi sa uplatnia vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môžu aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolventi sú schopní: ‒ aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, ‒ používať právo pri riadení spoločenských procesov, ‒ osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, ‒ aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore právo. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 2. júla 2020, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia: ‒ podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia, ‒ absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2020/2021.

Prijímacia skúška

Právo

Termíny

Termín prijímacieho konania:06.07.2021 - 06.07.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 20.09.2020
Do: 30.06.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 100
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 43
  • Počet prijatých minulý rok: 39
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Právnická fakulta

Právnická fakulta


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209