Právo

(externá, bakalárske štúdium)

Odbor: Právo

Forma: externá

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Právnická fakulta

Profil absolventa

Uplatnenie absolventa Absolventi študijného odboru právo si počas štúdia osvoja vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládnu základy teórie a metodológie, získajú predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolventi sa uplatnia vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môžu aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie. Absolventi sú schopní: ‒ aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti, ‒ používať právo pri riadení spoločenských procesov, ‒ osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi, ‒ aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2020/2021. Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2020/2021.

Prijímacia skúška

Právo

Termíny

Termín prijímacieho konania:14.06.2021 - 14.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 20.09.2020
Do: 31.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 100
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 146
  • Počet prijatých minulý rok: 111
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Právnická fakulta

Právnická fakulta


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209