Politológia

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Politológia

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe musí mať ukončené bakalárske štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 30. marca 2019 na prvý termín, do 15. júna 2019 na druhý termín prijímacích skúšok. V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, európske štúdiá a politológia podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov. Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 12. júna 2019 (pre prvý termín) alebo do 4. júla 2019 (pre druhý termín), prípadne do dňa zápisu zašle na FPVaMV potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu(spolu s dodatkom k diplomu). Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Potvrdenie o ukončení štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu (spolu s dodatkom k diplomu) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky, prípadne ho doručiť na študijné oddelenie do dňa zápisu na štúdium. Písomná prijímacia skúška v 2. stupni štúdia V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre: a) 60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia; b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil. Výber a cudzí jazyk uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

Prijímacia skúška

test Pol D2

Termíny

Termín prijímacieho konania:09.06.2021 - 09.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.10.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 11
  • Počet prijatých minulý rok: 8
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov


Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 12 11
fax: +421-48-415 24 32
http://www.fpvmv.umb.sk 

GPS: 48.732732,19.145125