Politológia

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor: Politológia

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na FPVaMV musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené štúdium. Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium Prihláška na bakalárske štúdium musí obsahovať potvrdenie strednej školy, na ktorej uchádzač v čase podania prihlášky študuje, o dosiahnutom študijnom priemere za každý rok štúdia na strednej škole okrem maturitného u uchádzača, ktorý maturuje v roku podania prihlášky. V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov. Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom podania prihlášky. Uchádzač o štúdium predloží spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia, vrátane maturitného vysvedčenia. V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov. Všeobecné informácie pre uchádzačov na 1. stupeň štúdia Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj ten uchádzač, ktorý dosiahne v ktoromkoľvek termíne v príslušnom školskom roku v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 50. Testy možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na www.scio.sk/nps. Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Uchádzači o štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky overenú kópiu maturitného vysvedčenia prinesú na prijímacie skúšky (prípadne ju doručia na fakultu do dňa zápisu). Písomná prijímacia skúška v 1. stupni štúdia V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre: a) 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky; b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste však vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil. Výber a cudzí jazyk uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“.

Prijímacia skúška

test Pol D1

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 08.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.10.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 37
  • Počet prijatých minulý rok: 19
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov


Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 12 11
fax: +421-48-415 24 32
http://www.fpvmv.umb.sk 

GPS: 48.732732,19.145125