Obchodné a finančné právo

(denná, doktorandské štúdium)

Odbor: Právo

Forma: denná

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Právnická fakulta

Profil absolventa

Profil absolventa Sú spôsobilí využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokážu prepojiť navzájom nielen právne inštitúty obchodného práva, ale uvažovať aj interdisciplinárne a chápať tak z pohľadu základného i aplikovaného výskumu interdisciplinaritu a subsidiaritu vzťahu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ako nosných súkromnoprávnych kódexov. Súčasne dokážu identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov EÚ.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Obchodné a finančné právo v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný odbor, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie. Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje: ‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium; ‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2020/2021.

Prijímacia skúška

Právo

Termíny

Termín prijímacieho konania:14.06.2021 - 18.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 20.09.2020
Do: 31.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 2
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 1
  • Počet prijatých minulý rok: 1
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: slovenský
Právnická fakulta

Právnická fakulta


Komenského 20
974 00 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 31 11
fax: +421-48-412 51 27
http://www.prf.umb.sk 

GPS: 48.744842,19.146209