Medzinárodné vzťahy

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Politológia

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe musí mať ukončené bakalárske štúdium. V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, európske štúdiá a politológia podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov. Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Potvrdenie o ukončení štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu (spolu s dodatkom k diplomu) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky, prípadne ho doručiť na študijné oddelenie do dňa zápisu na štúdium. Písomná prijímacia skúška v 2. stupni štúdia V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá a európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre: a) 60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia; b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

Prijímacia skúška

test MV D2

Termíny

Termín prijímacieho konania:09.06.2021 - 09.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.10.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 60,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 57,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 80
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 69
  • Počet prijatých minulý rok: 55
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov


Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 12 11
fax: +421-48-415 24 32
http://www.fpvmv.umb.sk 

GPS: 48.732732,19.145125