Manažment

(externá, bakalárske štúdium)

Odbor: Ekonómia a manažment

Forma: externá

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Ekonomická fakulta

Profil absolventa

Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte. Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 10.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.11.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 40,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 30,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 30
  • Počet podaných: 3
  • Počet uchádzačov minulý rok: 24
  • Počet prijatých minulý rok: 21
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: slovenský
Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta


Tajovského 10
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 21 11
fax: +421-48-415 27 93
http://www.ef.umb.sk/ 

GPS: 48.738708,19.137851