Literárna veda

(externá, doktorandské štúdium)

Odbor: Filológia

Forma: externá

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Profil absolventa

Absolvent ŠP ovláda vedecké metódy v oblastiach metodológie literárnej vedy, teórie a dejín literatúry a je schopný prezentovať nadobudnutú odbornú kompetenciu vo vlastnej vedeckej práci. Je pripravený pôsobiť vo vedeckom aj pedagogickom prostredí, dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore. Vie sa zapojiť do tímovej vedeckej práce a vstupovať do domácich i zahraničných grantových projektov; orientuje sa v metodológii literárnej vedy, v teórii literárnovednej komparatistiky, v rozvojových tendenciách dejín literatúry, v teórii literárnych druhov a žánrov, v teórii literárnej komunikácie, v poetike, verzológii, v problematike interpretácie a analýzy literárneho textu. Je pripravený na prácu vysokoškolského učiteľa, na literárnovedne zameraný výskum akademického charakteru, na pôsobenie v iných edukačných inštitúciách a na rozličných pozíciách vo vedeckých a kultúrnych inštitúciách v rámci redaktorskej, editorskej či recenznej činnosti, ako aj v rámci umeleckého prekladu, literárnej kritiky a mediálnej praxe.

Podmienky prijatia

Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí. Znalosť cudzieho jazyka: vyžaduje sa znalosť jedného cudzieho (svetového) jazyka.

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 11.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.12.2020
Do: 15.05.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 50,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 45,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 1
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 1
  • Počet prijatých minulý rok: 1
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244