Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

   Medzinárodné vzťahy (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje znalosťami z oblasti dejín medzinárodných vzťahov, dejín diplomacie, politických dejín Európy a sveta, klasickej politickej filozofie, všeobecnej politickej i regionálnej geografie, porovnávacej politológie, medzinárodnej ekonomickej integrácie a európskej integrácie, - absolvent sa orientuje v oblasti politického, ekonomického, kultúrneho, bezpečnostného vývoja jednotlivých makroregionálnych celkov politickej mapy sveta, - absolvent ovláda základný pojmový aparát predmetnej problematiky a pozná základné definičné vymedzenie vybraných pojmov, - absolvent chápe základné kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov, - absolvent správne vníma a ovláda základný metodický rámec predmetnej problematiky, pričom získané vedomosti vie správnym a vhodným spôsobom syntetizovať, - absolvent sa správne orientuje v širokom spektre možností získavania potrebných zdrojov informácií, - absolvent správne a ucelene chápe vybrané aspekty skúmania medzinárodných vzťahov, pričom vie správne vymedziť predmet skúmania nastolenej problematiky, - absolvent správne a ucelene chápe pozíciu medzinárodných vzťahov v systéme spoločenskovedného výskumu, - absolvent ovláda a vie popísať charakter a význam jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov, - absolvent ovláda základné súvislosti a mechanizmy fungovania medzinárodných vzťahov, - absolvent vníma dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov a jej tendencie. ZRUČNOSTI - absolvent dokáže kriticky myslieť, selektovať a formulovať špecifické problémy a okruhy otázok z oblasti vybraných, špecifických dimenzií medzinárodných vzťahov, - absolvent dokáže realizovať analýzu vybraných okruhov problémov týkajúcich sa predmetnej problematiky a vyvodiť z nej ucelené závery, - absolvent správne chápe a na základe tohto aj vhodným a uceleným spôsobom analyzuje a kriticky hodnotí súčasný stav a potenciálny budúci vývoj vzťahov medzi vybranými aktérmi jednotlivých makroregionálnych celkov, - absolvent vie formulovať svoje odborné stanoviská a tieto v diskusii vhodne argumentačne podoprieť. KOMPETENCIE - absolvent disponuje rozvinutými kompetenciami v oblasti kontinuálneho rozširovania okruhu znalostí predmetnej problematiky v kontexte ich reflexie s aktuálnym vývojom, - absolvent je schopný riešiť odborné úlohy, - absolvent je schopný efektívne participovať na riešení spoločných, kolektívnych projektov, - je schopný realizovať základný výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov a v rámci neho uplatniť vhodné metódy a postupy, - absolvent dokáže pripraviť a aktívne participovať na úrovni tímu v oblasti prípravy podkladov pre normatívne akty, či pokladov ako východiska pre realizáciu rozhodnutí, - absolvent sa dokáže kompetentne zapájať do práce v oblasti štátnej správy i samosprávy, v rámci inštitúcií tretieho sektora, v politických stranách, medzinárodných organizáciách a taktiež aj v mediálnom a marketingovom prostredí, - absolvent je schopný syntetizovať, kriticky analyzovať a následne prezentovať znalosti z oblasti medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný pracovať a využívať medzinárodné databázy, - absolvent správne chápe morálne, spoločenské, právne, ekonomické súvislosti vývoja daného odboru.

   Medzinárodné vzťahy (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje znalosťami z oblasti dejín medzinárodných vzťahov, dejín diplomacie, politických dejín Európy a sveta, klasickej politickej filozofie, všeobecnej politickej i regionálnej geografie, porovnávacej politológie, medzinárodnej ekonomickej integrácie a európskej integrácie, - absolvent sa orientuje v oblasti politického, ekonomického, kultúrneho, bezpečnostného vývoja jednotlivých makroregionálnych celkov politickej mapy sveta, - absolvent ovláda základný pojmový aparát predmetnej problematiky a pozná základné definičné vymedzenie vybraných pojmov, - absolvent chápe základné kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov, - absolvent správne vníma a ovláda základný metodický rámec predmetnej problematiky, pričom získané vedomosti vie správnym a vhodným spôsobom syntetizovať, - absolvent sa správne orientuje v širokom spektre možností získavania potrebných zdrojov informácií, - absolvent správne a ucelene chápe vybrané aspekty skúmania medzinárodných vzťahov, pričom vie správne vymedziť predmet skúmania nastolenej problematiky, - absolvent správne a ucelene chápe pozíciu medzinárodných vzťahov v systéme spoločenskovedného výskumu, - absolvent ovláda a vie popísať charakter a význam jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov, - absolvent ovláda základné súvislosti a mechanizmy fungovania medzinárodných vzťahov, - absolvent vníma dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov a jej tendencie. ZRUČNOSTI - absolvent dokáže kriticky myslieť, selektovať a formulovať špecifické problémy a okruhy otázok z oblasti vybraných, špecifických dimenzií medzinárodných vzťahov, - absolvent dokáže realizovať analýzu vybraných okruhov problémov týkajúcich sa predmetnej problematiky a vyvodiť z nej ucelené závery, - absolvent správne chápe a na základe tohto aj vhodným a uceleným spôsobom analyzuje a kriticky hodnotí súčasný stav a potenciálny budúci vývoj vzťahov medzi vybranými aktérmi jednotlivých makroregionálnych celkov, - absolvent vie formulovať svoje odborné stanoviská a tieto v diskusii vhodne argumentačne podoprieť. KOMPETENCIE - absolvent disponuje rozvinutými kompetenciami v oblasti kontinuálneho rozširovania okruhu znalostí predmetnej problematiky v kontexte ich reflexie s aktuálnym vývojom, - absolvent je schopný riešiť odborné úlohy, - absolvent je schopný efektívne participovať na riešení spoločných, kolektívnych projektov, - je schopný realizovať základný výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov a v rámci neho uplatniť vhodné metódy a postupy, - absolvent dokáže pripraviť a aktívne participovať na úrovni tímu v oblasti prípravy podkladov pre normatívne akty, či pokladov ako východiska pre realizáciu rozhodnutí, - absolvent sa dokáže kompetentne zapájať do práce v oblasti štátnej správy i samosprávy, v rámci inštitúcií tretieho sektora, v politických stranách, medzinárodných organizáciách a taktiež aj v mediálnom a marketingovom prostredí, - absolvent je schopný syntetizovať, kriticky analyzovať a následne prezentovať znalosti z oblasti medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný pracovať a využívať medzinárodné databázy, - absolvent správne chápe morálne, spoločenské, právne, ekonomické súvislosti vývoja daného odboru.

   Politológia (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent ovláda pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy. Vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied. Ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politických systémov, politických inštitúcií, komparatívnej politológie, verejnej správy, verejnej politiky, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, bezpečnostných štúdií a ekonomických teórií. Orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a iných reáliách jednotlivých častí sveta, chápe základné zákonitosti fungovania vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov a neštátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej bezpečnosti. ZRUČNOSTI Absolvent dokáže tvorivo a kriticky myslieť a identifikovať problémy z odboru. Dokáže systematicky získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať poznatky z politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy a verejnej politik. Samostatne formuluje vlastné analytické a kritické názory podložené teoretickými a empirickými poznatkami a logickými argumentmi. Je schopný vhodne a zreteľne formulovať a prezentovať vlastné odborné stanoviská k problémom svojej špecializácie. Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v odbore. Je spôsobilý modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri hľadaní a navrhovaní riešení špecifických problémov a takisto realizovať riešenia problémov prostredníctvom aplikácie osvojených metód, nástrojov a materiálov. KOMPETENCIE Absolvent je schopný autonómne riadiť komplexné odborné činnosti a riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať na riešení projektov. Vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy, dokáže pripraviť a distribuovať analytické podklady, plniť úlohy a kompetentne sa zapájať do práce na rôznych úrovniach. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru. Je pripravený byť samostatný a niesť zodpovednosť za rozhodovanie v kontexte nepredvídateľnosti a takisto za plánovanie svojho vlastného ďalšieho vzdelávania.

   Politológia (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent ovláda pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy. Vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied. Ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politických systémov, politických inštitúcií, komparatívnej politológie, verejnej správy, verejnej politiky, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, bezpečnostných štúdií a ekonomických teórií. Orientuje sa v politických, ekonomických, kultúrnych a iných reáliách jednotlivých častí sveta, chápe základné zákonitosti fungovania vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov a neštátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch, ako aj súvislosti globálnej i vnútroštátnej bezpečnosti. ZRUČNOSTI Absolvent dokáže tvorivo a kriticky myslieť a identifikovať problémy z odboru. Dokáže systematicky získavať, syntetizovať a kriticky analyzovať poznatky z politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy a verejnej politik. Samostatne formuluje vlastné analytické a kritické názory podložené teoretickými a empirickými poznatkami a logickými argumentmi. Je schopný vhodne a zreteľne formulovať a prezentovať vlastné odborné stanoviská k problémom svojej špecializácie. Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v odbore. Je spôsobilý modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri hľadaní a navrhovaní riešení špecifických problémov a takisto realizovať riešenia problémov prostredníctvom aplikácie osvojených metód, nástrojov a materiálov. KOMPETENCIE Absolvent je schopný autonómne riadiť komplexné odborné činnosti a riešiť odborné úlohy a efektívne spolupracovať na riešení projektov. Vie efektívne pracovať a využívať medzinárodné databázy, dokáže pripraviť a distribuovať analytické podklady, plniť úlohy a kompetentne sa zapájať do práce na rôznych úrovniach. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru. Je pripravený byť samostatný a niesť zodpovednosť za rozhodovanie v kontexte nepredvídateľnosti a takisto za plánovanie svojho vlastného ďalšieho vzdelávania.

   Bezpečnostné štúdiá (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent správne rozumie základnej odbornej terminológií a kategorickému aparátu z oblasti bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zásady bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Ovláda princípy príčin, dynamiky, riešenia a prevencie konfliktov. Disponuje teoretickými základmi prevencie kríz a rizík. Má správne osvojené vedomosti, ktoré umožnia využívať teóriu bezpečnostných komplexov a aplikovať ju na ľubovoľný vybraný región. Orientuje sa v problematike globálnej a regionálnej bezpečnosti a zároveň dokáže v teoretickej i praktickej rovine identifikovať a rozlíšiť aktuálne hrozby a riziká spoločnosti a politiky, ako je extrémizmus, radikalizácia a dezinformácie. ZRUČNOSTI Absolvent má prehľad v odbornej knižnej literatúre a dokáže ju aj kriticky hodnotiť. Nadobudnuté vedomosti je schopný správne prepájať a aplikovať v konkrétnych situáciách. Je schopný identifikovať zložitosť vybraných fenoménov bezpečnosti, vie ich analyzovať a vie formulovať ucelené a kritické úsudky. Je schopný samostatne posúdiť a analyzovať konflikty, ich príčiny a dôsledky. Dokáže vyhodnotiť ich vzťah k bezpečnostnému prostrediu. Má schopnosť hodnotiť európsku bezpečnostnú situáciu, bezpečnostnú politiku európskych štátov, Európskej únie a dokáže na adekvátnej odbornej úrovni posúdiť ich závažnosť. Na základe nadobudnutých vedomostí je schopný analyzovať konkrétne krízové situácie v rezortoch a na úrovni štátu. Je argumentačne zdatný, má dobre rozvinuté prezentačné a komunikačné zručnosti. Vie sformulovať argumentačne podložený vlastný názor na aktuálne otázky vývoja globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia a jednotlivých bezpečnostných komplexov. Absolventi sú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň sú spôsobilí na teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. KOMPETENCIE Absolvent je pripravený uplatniť sa predovšetkým vo verejnej správe, medzinárodných inštitúciách alebo slovenských zastupiteľských úradoch v zahraniční s odbornou profiláciou na bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Je spôsobilý vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie v štátnej sfére na národnej i medzinárodnej úrovni. Absolvent je spôsobilý vykonávať teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. Dokáže implementovať politiky vyplývajúce zo strategických dokumentov štátu. Dokáže navrhovať a dotvárať základné koncepcie štátnej politiky. Na základe samostatnej koncepčnej práce dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v dynamickom prostredí. Svoje vedomosti, závery a úvahy vie primerane sprostredkovať odbornej a laickej verejnosti. Je schopný tvoriť odborné publikácie obsahujúce vlastné stanoviská k skúmanému, resp. riešenému praktickému alebo teoretickému problému. Má predpoklady predniesť v diskusii kritické výhrady k daným témam. Je pripravený kvalifikovane pôsobiť v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Má predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť, medzinárodné vzťahy, geopolitiku, bezpečnostné teórie a prostredie, teórie konfliktov, moderné technológie v bezpečnosti, regionálnu bezpečnosť, extrémizmus, hybridné hrozby. Okrem toho je absolvent schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia, pričom preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a autonómnosti.

   Bezpečnostné štúdiá (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent správne rozumie základnej odbornej terminológií a kategorickému aparátu z oblasti bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zásady bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Ovláda princípy príčin, dynamiky, riešenia a prevencie konfliktov. Disponuje teoretickými základmi prevencie kríz a rizík. Má správne osvojené vedomosti, ktoré umožnia využívať teóriu bezpečnostných komplexov a aplikovať ju na ľubovoľný vybraný región. Orientuje sa v problematike globálnej a regionálnej bezpečnosti a zároveň dokáže v teoretickej i praktickej rovine identifikovať a rozlíšiť aktuálne hrozby a riziká spoločnosti a politiky, ako je extrémizmus, radikalizácia a dezinformácie. ZRUČNOSTI Absolvent má prehľad v odbornej knižnej literatúre a dokáže ju aj kriticky hodnotiť. Nadobudnuté vedomosti je schopný správne prepájať a aplikovať v konkrétnych situáciách. Je schopný identifikovať zložitosť vybraných fenoménov bezpečnosti, vie ich analyzovať a vie formulovať ucelené a kritické úsudky. Je schopný samostatne posúdiť a analyzovať konflikty, ich príčiny a dôsledky. Dokáže vyhodnotiť ich vzťah k bezpečnostnému prostrediu. Má schopnosť hodnotiť európsku bezpečnostnú situáciu, bezpečnostnú politiku európskych štátov, Európskej únie a dokáže na adekvátnej odbornej úrovni posúdiť ich závažnosť. Na základe nadobudnutých vedomostí je schopný analyzovať konkrétne krízové situácie v rezortoch a na úrovni štátu. Je argumentačne zdatný, má dobre rozvinuté prezentačné a komunikačné zručnosti. Vie sformulovať argumentačne podložený vlastný názor na aktuálne otázky vývoja globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia a jednotlivých bezpečnostných komplexov. Absolventi sú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň sú spôsobilí na teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. KOMPETENCIE Absolvent je pripravený uplatniť sa predovšetkým vo verejnej správe, medzinárodných inštitúciách alebo slovenských zastupiteľských úradoch v zahraniční s odbornou profiláciou na bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Je spôsobilý vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie v štátnej sfére na národnej i medzinárodnej úrovni. Absolvent je spôsobilý vykonávať teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. Dokáže implementovať politiky vyplývajúce zo strategických dokumentov štátu. Dokáže navrhovať a dotvárať základné koncepcie štátnej politiky. Na základe samostatnej koncepčnej práce dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v dynamickom prostredí. Svoje vedomosti, závery a úvahy vie primerane sprostredkovať odbornej a laickej verejnosti. Je schopný tvoriť odborné publikácie obsahujúce vlastné stanoviská k skúmanému, resp. riešenému praktickému alebo teoretickému problému. Má predpoklady predniesť v diskusii kritické výhrady k daným témam. Je pripravený kvalifikovane pôsobiť v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Má predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť, medzinárodné vzťahy, geopolitiku, bezpečnostné teórie a prostredie, teórie konfliktov, moderné technológie v bezpečnosti, regionálnu bezpečnosť, extrémizmus, hybridné hrozby. Okrem toho je absolvent schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia, pričom preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a autonómnosti.

   Medzinárodné vzťahy (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje uceleným prehľadom v oblasti špecifického terminologického aparátu uplatňovaného a využívaného tak v teoretickej oblasti, ako i v praxi, - absolvent ucelene chápe kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov, - absolvent ucelene chápe faktory a mechanizmy determinujúce fungovanie súčasných medzinárodných vzťahov, ZRUČNOSTI - absolvent je schopný efektívne selektovať a kriticky hodnotiť pramene odbornej literatúry, odborné texty a ďalšie zdroje dát a informácií, - absolvent je schopný špecifický terminologický aparát viažuci sa na jednotlivé oblasti skúmania medzinárodných vzťahov vhodným a účelným spôsobom využívať, - absolvent je schopný správne identifikovať aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe, pričom na báze zhromaždených vedomostí vie tieto správnym a uceleným spôsobom analyzovať a následne navrhovať alternatívy ich možného riešenia, - absolvent disponuje schopnosťou tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti pri riešení špecifických otázok a problémov súvisiacich s vybranými oblasťami medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný formulovať ucelené a logické závery a tieto vhodne argumentačne odôvodniť, - absolvent je schopný navrhovať vlastné stanoviská ku skúmaným otázkam a výskumným témam, - absolvent sa disponuje kritickým a tvorivým myslením. KOMPETENCIE - absolvent je schopný realizovať predikcie budúceho vývoja medzinárodných vzťahov v špecifických oblastiach, pričom vhodne zdôvodňuje pri uplatnení vhodnej a logickej argumentácie, - absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a úloh súvisiacich s vybranými oblasťami daného odboru, - absolvent disponujte schopnosťou samostatného riešenia parciálnych výskumných úloh vedeckých projektov z oblasti medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný realizovať ucelený výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov a v rámci neho uplatniť a kombinovať škálu metód a postupov, - absolvent je schopný aktívne sa zapojiť a podieľať na procese prípravy a implementácie vybraných normatívnych aktov na regionálnej i národnej úrovni, - absolvent disponuje rozvinutými schopnosťami tímovej práce v oblasti prípravy projektov a stratégií, ako aj schopnosťami podieľať sa na ich efektívnej implementácii, - absolvent dokáže ucelene formulovať kvalifikované odborné stanoviská pre potreby ich využitia na úrovni štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách tretieho sektora, politických stranách, v mediálnej sfére a v medzinárodných organizáciách, - absolvent je schopný samostatne a ucelene prezentovať výsledky vlastných zistení a tieto vhodným spôsobom interpretovať tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, - absolvent dokáže vhodným spôsobom sprostredkovať znalosti z daného odboru odbornej i laickej verejnosti, - absolvent je schopný samostatne a ucelene spracovať odborné texty.

   Medzinárodné vzťahy (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje uceleným prehľadom v oblasti špecifického terminologického aparátu uplatňovaného a využívaného tak v teoretickej oblasti, ako i v praxi, - absolvent ucelene chápe kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov, - absolvent ucelene chápe faktory a mechanizmy determinujúce fungovanie súčasných medzinárodných vzťahov, ZRUČNOSTI - absolvent je schopný efektívne selektovať a kriticky hodnotiť pramene odbornej literatúry, odborné texty a ďalšie zdroje dát a informácií, - absolvent je schopný špecifický terminologický aparát viažuci sa na jednotlivé oblasti skúmania medzinárodných vzťahov vhodným a účelným spôsobom využívať, - absolvent je schopný správne identifikovať aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe, pričom na báze zhromaždených vedomostí vie tieto správnym a uceleným spôsobom analyzovať a následne navrhovať alternatívy ich možného riešenia, - absolvent disponuje schopnosťou tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti pri riešení špecifických otázok a problémov súvisiacich s vybranými oblasťami medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný formulovať ucelené a logické závery a tieto vhodne argumentačne odôvodniť, - absolvent je schopný navrhovať vlastné stanoviská ku skúmaným otázkam a výskumným témam, - absolvent sa disponuje kritickým a tvorivým myslením. KOMPETENCIE - absolvent je schopný realizovať predikcie budúceho vývoja medzinárodných vzťahov v špecifických oblastiach, pričom vhodne zdôvodňuje pri uplatnení vhodnej a logickej argumentácie, - absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a úloh súvisiacich s vybranými oblasťami daného odboru, - absolvent disponujte schopnosťou samostatného riešenia parciálnych výskumných úloh vedeckých projektov z oblasti medzinárodných vzťahov, - absolvent je schopný realizovať ucelený výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov a v rámci neho uplatniť a kombinovať škálu metód a postupov, - absolvent je schopný aktívne sa zapojiť a podieľať na procese prípravy a implementácie vybraných normatívnych aktov na regionálnej i národnej úrovni, - absolvent disponuje rozvinutými schopnosťami tímovej práce v oblasti prípravy projektov a stratégií, ako aj schopnosťami podieľať sa na ich efektívnej implementácii, - absolvent dokáže ucelene formulovať kvalifikované odborné stanoviská pre potreby ich využitia na úrovni štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách tretieho sektora, politických stranách, v mediálnej sfére a v medzinárodných organizáciách, - absolvent je schopný samostatne a ucelene prezentovať výsledky vlastných zistení a tieto vhodným spôsobom interpretovať tak odbornej, ako aj laickej verejnosti, - absolvent dokáže vhodným spôsobom sprostredkovať znalosti z daného odboru odbornej i laickej verejnosti, - absolvent je schopný samostatne a ucelene spracovať odborné texty.

   Politológia (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia a syntézy. Uvedomuje si hranice a prieniky medzi ostatnými oblasťami odboru a mimo neho. Pozná moderné teoretické a metodologické prístupy z viacerých oblastí odboru slúžiace ako základ pre inováciu a originalitu v praxi, a tiež aktuálne vývojové trendy. Orientuje sa vo fungovaní a štruktúre rôznych politických systémov, pozná podmienky, mechanizmy, aktérov a stratégie ich transformácie, orientuje sa v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ovláda teoretické základy jazyka politiky. Má vedomosti o hrozbách moderného politického systému, ktoré súvisia s geopolitickými premenami súčasného sveta a s presadzovaním sa nových politických ideológií, radikalizmu a extrémizmu. ZRUČNOSTI Absolvent disponuje špecializovanými zručnosťami na riešenie problémov s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z iných oblastí. Vie si kriticky osvojovať informácie a pri riešení špecifických odborných problémov dokáže tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti z politických vied a ich špecifických súčastí. Uvedomuje si interdisciplinárny charakter odboru a na základe poznania rozhodujúcich teórií a metód ho vedome prepája s nosnými témami jadra znalostí odboru. Je schopný aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh. Dokáže na adekvátnej úrovni vyhľadávať, zhromažďovať, analyzovať, interpretovať, selektovať, overovať, spracovávať, uchovávať a zverejňovať informácie a údaje, prípadne vyhodnocovať dáta o aktuálnom spoločenskom dianí doma i v zahraničí, na základe čoho formuluje úsudky a objasňuje rôzne javy, fenomény a udalosti. Získané vedomosti vie premietnuť do praxe politického rozhodovania. Vyznačuje sa kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením. Kriticky reflektuje, analyzuje a hodnotí aktuálne spoločensko-politické problémy a procesy, uskutočňuje ich komparatívnu analýzu, formuluje odporúčania, predpoklady, podmienky a možnosti ich riešenia a aktívne sa podieľa na ich implementácii. Disponuje rozšírenými zručnosťami, ktoré preukazujú primeranú mieru dokonalosti a zmysel pre inovácie vyžadovaný na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov konkrétnej oblasti činnosti alebo štúdia. Je zručný v oblasti tvorby návodov, projektov a hodnotiacich postupov k činnostiam v rámci odboru. Taktiež disponuje praktickými zručnosťami v oblasti prípravy materiálov určených na rozhodovanie a v oblasti spracovania a organizačného zabezpečenia stanovísk potrebných na rozhodovanie vrátane medzirezortného pripomienkovania, distribúcie rozhodnutí a vypracúvania správ o plnení úloh. Má dobre rozvinuté komunikačné a cudzojazyčné schopnosti. KOMPETENCIE Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v dynamickom prostredí pri riešení problémov z odboru. Má schopnosť vhodne, profesionálne a odborne prezentovať vlastné stanoviská, výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení (pred odbornou komunitou a tiež na verejnosti). Je spôsobilý samostatne pracovať s dokumentmi, podkladovými vedeckými/odbornými materiálmi a s informačnými zdrojmi. Vie identifikovať spoločenské a politické problémy a procesy a ponúkať kvalifikované odborné stanoviská (formulovať riešenia) s možným využitím v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v politických stranách, občianskych združeniach, v mediálnej a marketingovej sfére, v medzinárodných organizáciách. Je schopný navrhovať vlastné, menej štandardné riešenia problémov týkajúcich sa metodických alebo odborných otázok. Preukazuje kompetentnosť podieľať sa na obsahovej tvorbe normatívnych aktov. Dokáže participovať na vytváraní, kontrole a vyhodnocovaní komunikačnej stratégie organizácie, je kompetentný vykonávať monitoring médií, udržiavať vzťahy s médiami, pripravovať tlačové správy, zabezpečiť odborné a spoločenské podujatia, analyzovať, komentovať, interpretovať, hodnotiť a verejne prezentovať informácie, prípadne vystupovať v médiách. Je pripravený niesť zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu, aktuálnosť, faktickú presnosť, nestrannosť, vyváženosť, odbornú a profesionálnu celistvosť informácií použitých na zverejnenie. Je spôsobilý vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia úloh exekutívnych a zákonodarných orgánov a ich poradných orgánov, či podriadených organizácií na všetkých stupňoch verejnej správy. Dokáže zodpovedne vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia vzdelávacích a vedecko-výskumných úloh a je pripravený niesť zodpovednosť za organizáciu, riadenie a hodnotenie činnosti pracovných tímov a ich výkonnosti. Je kompetentný pripraviť odborný text, realizovať autorskú a redakčnú činnosť, plánovať a manažovať vlastný odborný rast. Vyznačuje sa vyhraneným postojovo-hodnotovým systémom.

   Politológia (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia a syntézy. Uvedomuje si hranice a prieniky medzi ostatnými oblasťami odboru a mimo neho. Pozná moderné teoretické a metodologické prístupy z viacerých oblastí odboru slúžiace ako základ pre inováciu a originalitu v praxi, a tiež aktuálne vývojové trendy. Orientuje sa vo fungovaní a štruktúre rôznych politických systémov, pozná podmienky, mechanizmy, aktérov a stratégie ich transformácie, orientuje sa v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ovláda teoretické základy jazyka politiky. Má vedomosti o hrozbách moderného politického systému, ktoré súvisia s geopolitickými premenami súčasného sveta a s presadzovaním sa nových politických ideológií, radikalizmu a extrémizmu. ZRUČNOSTI Absolvent disponuje špecializovanými zručnosťami na riešenie problémov s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z iných oblastí. Vie si kriticky osvojovať informácie a pri riešení špecifických odborných problémov dokáže tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti z politických vied a ich špecifických súčastí. Uvedomuje si interdisciplinárny charakter odboru a na základe poznania rozhodujúcich teórií a metód ho vedome prepája s nosnými témami jadra znalostí odboru. Je schopný aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh. Dokáže na adekvátnej úrovni vyhľadávať, zhromažďovať, analyzovať, interpretovať, selektovať, overovať, spracovávať, uchovávať a zverejňovať informácie a údaje, prípadne vyhodnocovať dáta o aktuálnom spoločenskom dianí doma i v zahraničí, na základe čoho formuluje úsudky a objasňuje rôzne javy, fenomény a udalosti. Získané vedomosti vie premietnuť do praxe politického rozhodovania. Vyznačuje sa kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením. Kriticky reflektuje, analyzuje a hodnotí aktuálne spoločensko-politické problémy a procesy, uskutočňuje ich komparatívnu analýzu, formuluje odporúčania, predpoklady, podmienky a možnosti ich riešenia a aktívne sa podieľa na ich implementácii. Disponuje rozšírenými zručnosťami, ktoré preukazujú primeranú mieru dokonalosti a zmysel pre inovácie vyžadovaný na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov konkrétnej oblasti činnosti alebo štúdia. Je zručný v oblasti tvorby návodov, projektov a hodnotiacich postupov k činnostiam v rámci odboru. Taktiež disponuje praktickými zručnosťami v oblasti prípravy materiálov určených na rozhodovanie a v oblasti spracovania a organizačného zabezpečenia stanovísk potrebných na rozhodovanie vrátane medzirezortného pripomienkovania, distribúcie rozhodnutí a vypracúvania správ o plnení úloh. Má dobre rozvinuté komunikačné a cudzojazyčné schopnosti. KOMPETENCIE Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v dynamickom prostredí pri riešení problémov z odboru. Má schopnosť vhodne, profesionálne a odborne prezentovať vlastné stanoviská, výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení (pred odbornou komunitou a tiež na verejnosti). Je spôsobilý samostatne pracovať s dokumentmi, podkladovými vedeckými/odbornými materiálmi a s informačnými zdrojmi. Vie identifikovať spoločenské a politické problémy a procesy a ponúkať kvalifikované odborné stanoviská (formulovať riešenia) s možným využitím v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v politických stranách, občianskych združeniach, v mediálnej a marketingovej sfére, v medzinárodných organizáciách. Je schopný navrhovať vlastné, menej štandardné riešenia problémov týkajúcich sa metodických alebo odborných otázok. Preukazuje kompetentnosť podieľať sa na obsahovej tvorbe normatívnych aktov. Dokáže participovať na vytváraní, kontrole a vyhodnocovaní komunikačnej stratégie organizácie, je kompetentný vykonávať monitoring médií, udržiavať vzťahy s médiami, pripravovať tlačové správy, zabezpečiť odborné a spoločenské podujatia, analyzovať, komentovať, interpretovať, hodnotiť a verejne prezentovať informácie, prípadne vystupovať v médiách. Je pripravený niesť zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu, aktuálnosť, faktickú presnosť, nestrannosť, vyváženosť, odbornú a profesionálnu celistvosť informácií použitých na zverejnenie. Je spôsobilý vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia úloh exekutívnych a zákonodarných orgánov a ich poradných orgánov, či podriadených organizácií na všetkých stupňoch verejnej správy. Dokáže zodpovedne vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia vzdelávacích a vedecko-výskumných úloh a je pripravený niesť zodpovednosť za organizáciu, riadenie a hodnotenie činnosti pracovných tímov a ich výkonnosti. Je kompetentný pripraviť odborný text, realizovať autorskú a redakčnú činnosť, plánovať a manažovať vlastný odborný rast. Vyznačuje sa vyhraneným postojovo-hodnotovým systémom.

   Medzinárodné vzťahy (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje ucelenými teoretickými a metodologickými vedomosťami z daného odboru štúdia, - absolvent má hlboké a ucelené znalosti z oblasti metód a postupov využívaných v oblasti vedeckého výskumu vybraných problémov medzinárodných vzťahov, - absolvent rozumie a správne vyhodnocuje determinanty súčasného vývoja medzinárodných vzťahov, - absolvent disponuje uceleným aparátom znalostí o vybraných dimenziách vývoja súčasných medzinárodných vzťahov a tieto vie vhodným spôsobom využívať a prepájať, - absolvent je schopný na báze širokých znalostí z oblasti medzinárodných vzťahov a vývoja medzinárodnej politiky identifikovať a vymedziť kľúčové problémy a oblasti základných priorít ďalšieho rozvoja spoločnosti, - absolvent disponuje širokým spektrom vedomostí z rôznych oblastí vývoja medzinárodných vzťahov (politické aspekty, kultúrne aspekty, sociálno-ekonomické aspekty, vojensko-bezpečnostné aspekty) a je schopný hľadať a prezentovať adekvátne riešenia špecifických problémov z nich vyplývajúcich. ZRUČNOSTI - absolvent disponuje rozvinutým kritickým a analytickým myslením, - absolvent je schopný ucelene a tvorivo reflektovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, - absolvent je schopný selektovať, vyhodnocovať a kriticky hodnotiť, teórie a koncepty uplatňované v oblasti teoretického skúmania medzinárodných vzťahov a na tejto báze realizovať ucelenú teoretickú analýzu, - absolvent je schopný vyhodnotiť a správne vymedziť nové smery a formulovať kľúčové výskumné otázky akcentujúce dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov v praxi a tým aj dynamiku a ďalší rozvoj daného študijného odboru, - absolvent je schopný efektívne využívať vybrané techniky a postupy uplatňované v procese interdisciplinárneho prístupu k výskumu, - absolvent je schopný navrhované riešenia kriticky zhodnotiť a posúdiť z hľadiska ich možných dôsledkov a dopadov na danú oblasť, - absolvent disponuje rozvinutými komunikačnými schopnosťami umožňujúcimi mu prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou komunitou doma i v zahraničí. KOMPETENCIE - absolvent je schopný formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie súvisiace s rozvojom študijného odboru, - absolvent disponuje schopnosťou viesť vedeckú diskusiu na vybrané otázky, - absolvent je schopný vhodným spôsobom prezentovať sformované názorové pozície na vybrané spoločenské problémy pred odbornou komunitou i laickou verejnosťou, - absolvent disponuje rozvinutými schopnosťami viesť a koordinovať prácu výskumných tímov v danom odborne v rámci domácich akademických i výskumných inštitúcií, - absolvent je schopný kreovať ucelené odborné texty a strategické materiály využiteľné tak pre účely vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pre potreby praxe, - absolvent je schopný správnym a vhodným spôsobom prezentovať závery svojej výskumnej činnosti i svoje odborné stanoviská v diskusii s odbornou i laickou verejnosťou.

   Medzinárodné vzťahy (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI - absolvent disponuje ucelenými teoretickými a metodologickými vedomosťami z daného odboru štúdia, - absolvent má hlboké a ucelené znalosti z oblasti metód a postupov využívaných v oblasti vedeckého výskumu vybraných problémov medzinárodných vzťahov, - absolvent rozumie a správne vyhodnocuje determinanty súčasného vývoja medzinárodných vzťahov, - absolvent disponuje uceleným aparátom znalostí o vybraných dimenziách vývoja súčasných medzinárodných vzťahov a tieto vie vhodným spôsobom využívať a prepájať, - absolvent je schopný na báze širokých znalostí z oblasti medzinárodných vzťahov a vývoja medzinárodnej politiky identifikovať a vymedziť kľúčové problémy a oblasti základných priorít ďalšieho rozvoja spoločnosti, - absolvent disponuje širokým spektrom vedomostí z rôznych oblastí vývoja medzinárodných vzťahov (politické aspekty, kultúrne aspekty, sociálno-ekonomické aspekty, vojensko-bezpečnostné aspekty) a je schopný hľadať a prezentovať adekvátne riešenia špecifických problémov z nich vyplývajúcich. ZRUČNOSTI - absolvent disponuje rozvinutým kritickým a analytickým myslením, - absolvent je schopný ucelene a tvorivo reflektovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, - absolvent je schopný selektovať, vyhodnocovať a kriticky hodnotiť, teórie a koncepty uplatňované v oblasti teoretického skúmania medzinárodných vzťahov a na tejto báze realizovať ucelenú teoretickú analýzu, - absolvent je schopný vyhodnotiť a správne vymedziť nové smery a formulovať kľúčové výskumné otázky akcentujúce dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov v praxi a tým aj dynamiku a ďalší rozvoj daného študijného odboru, - absolvent je schopný efektívne využívať vybrané techniky a postupy uplatňované v procese interdisciplinárneho prístupu k výskumu, - absolvent je schopný navrhované riešenia kriticky zhodnotiť a posúdiť z hľadiska ich možných dôsledkov a dopadov na danú oblasť, - absolvent disponuje rozvinutými komunikačnými schopnosťami umožňujúcimi mu prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou komunitou doma i v zahraničí. KOMPETENCIE - absolvent je schopný formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie súvisiace s rozvojom študijného odboru, - absolvent disponuje schopnosťou viesť vedeckú diskusiu na vybrané otázky, - absolvent je schopný vhodným spôsobom prezentovať sformované názorové pozície na vybrané spoločenské problémy pred odbornou komunitou i laickou verejnosťou, - absolvent disponuje rozvinutými schopnosťami viesť a koordinovať prácu výskumných tímov v danom odborne v rámci domácich akademických i výskumných inštitúcií, - absolvent je schopný kreovať ucelené odborné texty a strategické materiály využiteľné tak pre účely vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pre potreby praxe, - absolvent je schopný správnym a vhodným spôsobom prezentovať závery svojej výskumnej činnosti i svoje odborné stanoviská v diskusii s odbornou i laickou verejnosťou.

   Politológia (denná)
   Odbor: PolitológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti o aktuálnych prioritách rozvoja študijného odboru a spoločnosti, ktoré mu slúžia ako základ vlastného výskumu a vytvárania nových poznatkov, inovácií a originality odboru a tiež v oblasti spoločenskej praxe. Absolvent disponuje predovšetkým širokými vedomosťami z metodológie spoločenských vied, poznatkami o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov prostredníctvom paradigmy globalizácie, ktorej účinky presahujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Absolvent má prehľad v najnovších teóriách medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, má široké poznatky o politickom správaní, rozhodovaní a participácii v politike, najmä v čase krízy. ZRUČNOSTI Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa podmienkach. Je schopný predvídať, preskúmať a vyhodnotiť problémové situácie a ich dosahy na politické procesy. Dokáže identifikovať problémy a priority potrebné na rozvoj spoločnosti, vie vytvárať, formulovať a vyhodnocovať nové hypotézy a stratégie vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju odboru, resp. odvetvia spoločenskej praxe. Je schopný zhodnotiť a logicky správne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizáciu vedeckého problému v študijnom odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie a preukazuje schopnosť aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a v nepredvídateľných a meniacich sa spoločenských podmienkach. Má dobre rozvinuté komunikačné zručnosti a preukazuje schopnosť vedecky komunikovať a prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou a verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. KOMPETENCIE Absolvent je teoreticky a metodologicky pripravený na riešenie politických, medzinárodných, ekonomických a ostatných spoločenských problémov a zmien. Je schopný určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách, výskumných, resp. analytických organizáciách. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Je spôsobilý vykonávať vzdelávaciu (pedagogickú), vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole, resp. v iných vedecko-výskumných či analytických inštitúciách, autorsky, resp. spoluautorsky sa podieľať na aktívnych výstupoch z týchto činností. Je kompetentný vedecky komunikovať, je pripravený viesť prednášky, semináre a cvičenia z vybraných tematických okruhov, hodnotiť študentov, viesť a oponovať záverečné práce pre príslušný stupeň štúdia, vytvárať nové študijné materiály a pomôcky, dokáže organizačne, metodicky a obsahovo zabezpečiť exkurzie a odbornú študentskú prax. Je spôsobilý plánovať vlastný odborný rast v kontexte aktuálnej etapy vedeckého rozvoja a na tomto základe sa dokáže podieľať na plánovaní rozvoja spoločnosti ako takej.

   Politológia (externá)
   Odbor: PolitológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: VEDOMOSTI Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti o aktuálnych prioritách rozvoja študijného odboru a spoločnosti, ktoré mu slúžia ako základ vlastného výskumu a vytvárania nových poznatkov, inovácií a originality odboru a tiež v oblasti spoločenskej praxe. Absolvent disponuje predovšetkým širokými vedomosťami z metodológie spoločenských vied, poznatkami o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov prostredníctvom paradigmy globalizácie, ktorej účinky presahujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Absolvent má prehľad v najnovších teóriách medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, má široké poznatky o politickom správaní, rozhodovaní a participácii v politike, najmä v čase krízy. ZRUČNOSTI Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa podmienkach. Je schopný predvídať, preskúmať a vyhodnotiť problémové situácie a ich dosahy na politické procesy. Dokáže identifikovať problémy a priority potrebné na rozvoj spoločnosti, vie vytvárať, formulovať a vyhodnocovať nové hypotézy a stratégie vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju odboru, resp. odvetvia spoločenskej praxe. Je schopný zhodnotiť a logicky správne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizáciu vedeckého problému v študijnom odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie a preukazuje schopnosť aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a v nepredvídateľných a meniacich sa spoločenských podmienkach. Má dobre rozvinuté komunikačné zručnosti a preukazuje schopnosť vedecky komunikovať a prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou a verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. KOMPETENCIE Absolvent je teoreticky a metodologicky pripravený na riešenie politických, medzinárodných, ekonomických a ostatných spoločenských problémov a zmien. Je schopný určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách, výskumných, resp. analytických organizáciách. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Je spôsobilý vykonávať vzdelávaciu (pedagogickú), vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole, resp. v iných vedecko-výskumných či analytických inštitúciách, autorsky, resp. spoluautorsky sa podieľať na aktívnych výstupoch z týchto činností. Je kompetentný vedecky komunikovať, je pripravený viesť prednášky, semináre a cvičenia z vybraných tematických okruhov, hodnotiť študentov, viesť a oponovať záverečné práce pre príslušný stupeň štúdia, vytvárať nové študijné materiály a pomôcky, dokáže organizačne, metodicky a obsahovo zabezpečiť exkurzie a odbornú študentskú prax. Je spôsobilý plánovať vlastný odborný rast v kontexte aktuálnej etapy vedeckého rozvoja a na tomto základe sa dokáže podieľať na plánovaní rozvoja spoločnosti ako takej.

   Menu

   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov


   Kuzmányho 1
   974 01 Banská Bystrica

   tel: +421-48-446 12 11
   fax: +421-48-415 24 32
   http://www.fpvmv.umb.sk 

   GPS: 48.732732,19.145125