Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Ekonómia a manažment

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Ekonomická fakulta

Profil absolventa

Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte. Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium. Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maximálne 100 bodov. Pri študijných programoch marketingový manažment podniku v anglickom jazyku a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku. Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia. Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan. Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 31. 03. 2021. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 03. 2021. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Termíny

Termín prijímacieho konania:11.06.2021 - 11.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.11.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 45,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 35,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 80
  • Počet podaných: 1
  • Počet uchádzačov minulý rok: 27
  • Počet prijatých minulý rok: 25
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta


Tajovského 10
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 21 11
fax: +421-48-415 27 93
http://www.ef.umb.sk/ 

GPS: 48.738708,19.137851