Ekonomika a manažment podniku

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor: Ekonómia a manažment

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Ekonomická fakulta

Profil absolventa

Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium. Ďalšou podmienkou pre uchádzačov o dennú formu štúdia (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka a základov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť jazyk anglický, nemecký alebo ruský. Za každý z písomných testov môže uchádzač získať maximálne 100 bodov. Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku). Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných za obidve súčasti prijímacej skúšky. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan. Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách a miestach štúdia. Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu alebo iné miesto štú¬dia zvoleného študijného programu alebo na iný študijný program. Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač o dennú formu štúdia: 1. ktorý, absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 60. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2020/2021 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách (presné termíny, ktoré fakulta akceptuje, budú zverejnené na internetovej stránke fakulty a na stránke spoločnosti SCIO). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Výsledok testu VŠP resp. OSP vykonaný v predchádzajúcich rokoch nie je možné uznať. Bližšie informácie o VŠP resp. OSP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz), 2. ktorý sa zúčastnil krajského kola súťaže Ekonomickej olympiády v akademickom roku 2019/2020 alebo v akademickom roku 2020/2021 a ktorý sa umiestnil v hornom 50. percentile zo všetkých účastníkov krajských kôl. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 31. 03. 2021. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 03. 2021. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 10.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.11.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 40,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 30,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 130
  • Počet podaných: 1
  • Počet uchádzačov minulý rok: 322
  • Počet prijatých minulý rok: 199
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta


Tajovského 10
974 01 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 21 11
fax: +421-48-415 27 93
http://www.ef.umb.sk/ 

GPS: 48.738708,19.137851