Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Bezpečnostné štúdiá

  (denná, magisterské / inžinierske štúdium)

  Odbor: Politológia

  Forma: denná

  Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

  Jazyk výučby: anglický, slovenský

  Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

  Opis študijného programu :  SK

  Profil absolventa

  VEDOMOSTI
  Absolvent správne rozumie základnej odbornej terminológií a kategorickému aparátu z oblasti bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zásady bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Ovláda princípy príčin, dynamiky, riešenia a prevencie konfliktov. Disponuje teoretickými základmi prevencie kríz a rizík. Má správne osvojené vedomosti, ktoré umožnia využívať teóriu bezpečnostných komplexov a aplikovať ju na ľubovoľný vybraný región. Orientuje sa v problematike globálnej a regionálnej bezpečnosti a zároveň dokáže v teoretickej i praktickej rovine identifikovať a rozlíšiť aktuálne hrozby a riziká spoločnosti a politiky, ako je extrémizmus, radikalizácia a dezinformácie.

  ZRUČNOSTI
  Absolvent má prehľad v odbornej knižnej literatúre a dokáže ju aj kriticky hodnotiť. Nadobudnuté vedomosti je schopný správne prepájať a aplikovať v konkrétnych situáciách. Je schopný identifikovať zložitosť vybraných fenoménov bezpečnosti, vie ich analyzovať a vie formulovať ucelené a kritické úsudky. Je schopný samostatne posúdiť a analyzovať konflikty, ich príčiny a dôsledky. Dokáže vyhodnotiť ich vzťah k bezpečnostnému prostrediu. Má schopnosť hodnotiť európsku bezpečnostnú situáciu, bezpečnostnú politiku európskych štátov, Európskej únie a dokáže na adekvátnej odbornej úrovni posúdiť ich závažnosť. Na základe nadobudnutých vedomostí je schopný analyzovať konkrétne krízové situácie v rezortoch a na úrovni štátu. Je argumentačne zdatný, má dobre rozvinuté prezentačné a komunikačné zručnosti. Vie sformulovať argumentačne podložený vlastný názor na aktuálne otázky vývoja globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia a jednotlivých bezpečnostných komplexov.
  Absolventi sú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň sú spôsobilí na teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality.

  KOMPETENCIE
  Absolvent je pripravený uplatniť sa predovšetkým vo verejnej správe, medzinárodných inštitúciách alebo slovenských zastupiteľských úradoch v zahraniční s odbornou profiláciou na bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Je spôsobilý vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie v štátnej sfére na národnej i medzinárodnej úrovni. Absolvent je spôsobilý vykonávať teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. Dokáže implementovať politiky vyplývajúce zo strategických dokumentov štátu. Dokáže navrhovať a dotvárať základné koncepcie štátnej politiky. Na základe samostatnej koncepčnej práce dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v dynamickom prostredí. Svoje vedomosti, závery a úvahy vie primerane sprostredkovať odbornej a laickej verejnosti. Je schopný tvoriť odborné publikácie obsahujúce vlastné stanoviská k skúmanému, resp. riešenému praktickému alebo teoretickému problému. Má predpoklady predniesť v diskusii kritické výhrady k daným témam. Je pripravený kvalifikovane pôsobiť v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Má predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť, medzinárodné vzťahy, geopolitiku, bezpečnostné teórie a prostredie, teórie konfliktov, moderné technológie v bezpečnosti, regionálnu bezpečnosť, extrémizmus, hybridné hrozby. Okrem toho je absolvent schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia, pričom preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a autonómnosti.

  Podmienky prijatia

  Uchádzači o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV UMB v niektorom z akreditovaných študijných programov musia mať ukončené bakalárske štúdium.
  Prihlášku na štúdium musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2023.
  Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania musia prihlášku odoslať najneskôr do 15. 6. 2023.
  FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať papierovú prihlášku na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania v rovnakých termínoch. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov požadovaných pre elektronickú verziu.

  Informácie pre uchádzačov, ktorí končia bakalársky stupeň štúdia v roku podania prihlášky na magisterské štúdium – 2022/2023

  Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku na štúdium. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
  Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

  Informácie pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium

  Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku pričom ako jej prílohy uložia sken diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
  Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

  Podmienky prijatia bez prijímacích pohovorov

  V prípade, ak uchádzači na základe predloženého výpisu absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium potvrdeného príslušným študijným oddelením majú vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako je 1,50 (vrátane), budú na študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, politológia prijatí podmienečne prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

  Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške.

  Doplňujúce informácie

  V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasujú sa na magisterské štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predložia overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

  Prihláška a poplatky

  Podanie prihlášky: 60,00 €

  Podanie elektronickej prihlášky: 57,00 €

  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
  Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
  Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

  Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.

  • Akademický rok: 2023/2024
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 35
  • Počet prijatých minulý rok: 31
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 13.06.2023 - 15.06.2023
  • Dátum podávania E-prihlášky: 01.11.2022 - 30.04.2023
  • Koordinátor pre špecifické potreby: Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.
   V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

   KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

   doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. (č. dv. 320); 048/446 1224; e-mail: lucia.rysova@umb.sk
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov


  Kuzmányho 1
  974 01 Banská Bystrica

  tel: +421-48-446 12 11
  fax: +421-48-415 24 32
  http://www.fpvmv.umb.sk 

  GPS: 48.732732,19.145125