Anglický jazyk a kultúra

(externá, bakalárske štúdium)

Odbor: Filológia

Forma: externá

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Profil absolventa

Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp. pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe.

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty s najlepšou uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných fakúlt na Slovensku.

Podmienky prijatia

anglický jazyk a kultúra
V študijnom programe anglický jazyk a kultúra sa prijímacia skúška v písomnej forme uskutoční ak sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.
Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, základov britskej a americkej literatúry, dejín a reálií anglicky hovoriacich krajín. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.
Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:
‒ IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
‒ externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný“;

Informácie pre zahraničného študenta

‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 30,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 20,00 €

 • Akademický rok: 2021/2022
 • Predpokladaný počet prijatých: 20
 • Počet podaných: 29
 • Počet uchádzačov minulý rok: 22
 • Počet prijatých minulý rok: 22
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Jazyk výučby: anglický, slovenský
 • Termín prijímacieho konania: 07.06.2021 - 11.06.2021
 • Dátum podávania E-prihlášky: 01.11.2020 - 31.03.2021
 • Koordinátor pre špecifické potreby: Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
  tel.: 048/446 7558
  e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244