Informácie o prijímacom konaní

Všetci uchádzači o bakalárske študijné programy v dennej a externej forme štúdia budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY!!!