Akreditované študijné programy

16. decembra 2002 nadobudla účinnosť Sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. Sústavu študijných odborov spravuje Ministerstvo školstva SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.

V rámci každého študijného odboru si vysoké školy navrhujú svoje študijné programy, v ktorých uskutočňujú vysokoškolské vzdelávanie:

  • v prvom stupni – bakalárske študijné programy,
  • v druhom stupni - magisterské a inžinierske študijné programy,
  • v treťom stupni - doktorandské študijné programy.

Študijné programy uskutočňované na fakultách, po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty, schvaľuje vedecká rada fakulty. Študijné programy predkladá na posúdenie Akreditačnej komisii rektor vysokej školy.

Akreditačná komisia posúdi príslušnú vysokú školu a jej pracoviská zabezpečujúce uskutočňovanie študijného programu a študijný program a zistí, v akej miere ich atribúty spĺňajú jednotlivé kritériá schválené Ministerstvom školstva SR. Akreditačná komisia odporučí priznať vysokej škole spôsobilosť uskutočňovať zodpovedajúci študijný program, ak atribúty vysokej školy a jej pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu a atribúty študijného programu uspokojivo spĺňajú stanovené kritériá.

Vysokej škole priznáva právo udeľovať príslušný akademický titul minister školstva.

Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v zozname študijných programov. Od akademického roku 2005/2006 smú vysoké školy prijímať uchádzačov o štúdium len na akreditované študijné programy zriadené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.