Termíny podania prihlášok na fakultách

Termín podávania prihlášok na štúdium na UMB je predĺžený. Informácie o zmenách súvisiacich s prihláškami, prijímacími pohovormi a administratívnymi procesmi sú pravidelne aktualizované na webových stránkach jednotlivých fakultách.  Odporúčame, aby sa riadili nimi.

Maturanti, ktorí posielajú prihlášky na fakulty UMB, si môžu do elektronickej prihlášky prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je momentálne potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.

Uchádzačom o štúdium (maturantom a ostatným uchádzačom, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie skôr) odporúčame do elektronickej prihlášky nahrať skeny všetkých relevantných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách v súlade s požiadavkami pre konkrétny študijný program. Súčasťou skenov sú aj vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.

Úradne overené kópie vysvedčenia (vysvedčení) prípadne ďalších relevantných príloh v súlade s požiadavkami príslušnej fakulty, stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.

Bližšie informácie uchádzači nájdu na webovej stránke príslušnej fakulty, na ktorú chcú posielať prihlášku. Odporúčame, aby sa riadili nimi.

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na jednotlivé fakulty UMB vytlačenú verziu papierovej prihlášky.