https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Prihláška na vysokú školu

Uchádzač o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať

 

 

Pri elektronickom prihlasovaní na štúdium uchádzač:

 

Podávannie elektronických prihlášok a info k ich zasielaniu na AR 2021/2022
Fakulty Stupeň štúdia
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Ekonomická fakulta uchádzači NEPOSIELAJÚ
e-prihlášku s prílohami v tlačenej podobe -
fakulta nepožaduje
uchádzači POSIELAJÚ
e-prihlášku s prílohami v tlačenej podobe v stanovenom termíne  podpísanú -
fakulta požaduje
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Filozofická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov uchádzači NEPOSIELAJÚ e-prihlášku v tlačenej podobe - fakulta nepožaduje. Súvisiace prílohy POŽADUJE fakulta poslať poštou alebo elektronicky.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Fakulta prírodných vied uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Pedagogická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Právnická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Úchádzači o štúdium sa pri podávaní prihlášok riadia informáciami zverejnenými na webových stránkach príslušných fakúlt, na ktoré si zasielajú prihlášku. 

 

 

UPOZORNENIE:

Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptujú zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky  v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AIS).

V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom Portálu VŠ, zľava z prihlášky je poskytovaná, ale len pre I. stupeň štúdia, na ostatné stupne štúdia platí uchádzač  plnú sumu.

 

 


UMB získava osobné údaje dotknutých osôb (uchádzačov a iných fyzických osôb), ktoré sú uvedené v prihláške a jej prílohách pre potreby prijímacieho konania; spracúva ich po dobu trvania účelu spracúvania „Uchádzači o štúdium“ a uchováva ich po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola prihláška podaná. Po zápise na štúdium sa tieto údaje stávajú súčasťou osobného spisu študenta. Ďalšie informácie v zmysle GDPR o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb nájdete tu.